Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 12

Strona 12 z 27

2 przez trzy lata kalenda­ rzowe. Ponadto na mocy ustawy nr 2601/1998 możliwe były cztery formy pomocy: a) bezpośrednia dotacja związana z inwestycją począt­ kową; b) rabat odsetkowy dotyczący kredytów średnioi długoterminowych (na co najmniej cztery lata) zaciągniętych w celu sfinansowania inwestycji począt­ kowej; c) dotacja zmniejszająca koszty leasingu nowego wypo­ sażenia;

(65)

(70)

(66)

(93) Zob. przypis 78. (94) Zob. przypis 91. (95) Zob. przypis 81.


(96) Zob. przypis 91.

L 244/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

d) ulga podatkowa w formie nieopodatkowanego funduszu wahającego się, zależnie od sektora i obszaru geograficznego, od 40 % do 100 % kwoty kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

gających konkurencji z dużym prawdopodobieństwem prowadzi do zakłócenia konkurencji. W związku z tym pomoc taka musi być zgłaszana, by Komisja oceniła jej zgodność.

(71)

Ustawa nr 3220/2004 nie przewiduje pierwszych trzech form pomocy wymienionych powyżej w pkt 70 lit. a), b) oraz c). Ponadto nieopodatkowane rezerwy można wykorzystać w celu pokrycia 100 % wszystkich kwalifi­ kowalnych wydatków, niezależnie od obszaru i kwoty kwalifikowalnych kosztów inwestycji.

(75)

(72)

Po drugie okres, podczas którego tworzono nieopodat­ kowany fundusz w porównaniu do momentu poniesienia wydatków na kwalifikującą się działalność, uległ zmianie. Na mocy ustawy nr 2601/1998 nieopodatkowane fundusze rezerwowe można było tworzyć w roku ponie­ sienia wydatków na kwalifikującą się działalność lub do dziesięciu lat później. Na mocy ustawy nr 3220/2004 fundusze można było tworzyć rok do trzech lat przed poniesieniem wydatków na kwalifikującą się działalność. Nowy środek jest znacznie korzystniejszy z punktu widzenia przepływów pieniężnych, gdyż pozwala przed­ siębiorstwom skorzystać ze zwolnienia podatkowego przed inwestycją. Ponadto funkcjonowanie tego środka ma inne skutki dla możliwości beneficjentów, jeżeli chodzi o angażowanie się w kwalifikujące się projekty. Liczbę beneficjentów nowego programu można zwięk­ szyć o te przedsiębiorstwa, które w czasie obowiązy­ wania poprzedniego środka nie dysponowały wystarcza­ jącą płynnością, by sfinansować swoje projekty z góry, lecz po dodaniu zwolnienia podatkowego zyskały taką możliwość. Z tego punktu widzenia nieistotne jest, czy łączny budżet pomocy lub korzyści dla poszczególnych przedsiębiorstw się zwiększyły. Fakt, że w sumie ogólne warunki nowego środka są mniej restrykcyjne, wystarcza, by stwierdzić, iż stanowi on nową pomoc.

Wreszcie, wbrew twierdzeniu władz greckich, że argu­ menty przedstawione przez Komisję w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego są niejasne i niewystarczające, należy zauważyć, iż Komisja wskazała w swojej decyzji dwa powody, dla których uznaje przedmiotowy środek za nową pomoc: 1) odrębną podstawę prawną oraz 2) odmienny instru­ ment, zgodnie z którym fundusz tworzony jest w innym momencie, a zatem jego wpływ na rynek wewnętrzny może być inny. Komisja przedstawiła również przykład: potencjalnie większą grupę beneficjentów oraz wzrost budżetu. Komisja uważa, że powyższe uzasadnienie było właściwe w przedmiotowej sprawie, gdyż ujawniało w jasny i jednoznaczny sposób rozumowanie, jakim kierowała się Komisja, umożliwiając zainteresowanym osobom zapoznanie się z powodami decyzji.

VI.2.3. Nowa pomoc

(76)

Zdaniem Komisji w powyższej analizie określono wiele wskazówek sugerujących, że program wprowadzony ustawą nr 3220/2004 powinien zostać uznany za nowy program pomocowy. W szczególności program stworzony przez tę ustawę współistniał przez pewien czas z programem wprowadzonym ustawą nr 2601/1998, a jego warunki i procedura przyznania pomocy są odmienne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.