Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 15

Strona 15 z 27

Wreszcie wykluczona musi być pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawana przedsiębiorstwom prowadzącym działal­ ność zarobkową w zakresie drogowego transportu towa­ rowego.

(89)

Ustawa nie zawiera przepisów ograniczających kwotę pomocy dla poszczególnych beneficjentów. Ponadto nie są przestrzegane przepisy art. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1998/2006.

(90)

Przedmiotowy program nie spełnia zatem warunków rozporządzeń.


VI.3.2. Zgodność na mocy WPR

(91)

(87)

Ustawa nie zawiera przepisów ograniczających kwotę pomocy dla poszczególnych beneficjentów do 3 000 EUR ani maksymalnej kwoty pomocy de minimis dla Grecji. Ponadto nie są przestrzegane przepisy art. 3 roz­ porządzenia (WE) nr 1860/2004 dotyczące kumulacji i monitorowania.

(88)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (112) może mieć zastoso­ wanie — zgodnie z jego art. 5 ust. 1 — do sektora transportu oraz przedsiębiorstw prowadzących działal­ ność w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli pomoc taka spełnia wszystkie warunki określone w art. 1 i art. 2 rozporządzenia. Arty­ kuły te wymagają ograniczenia pomocy dla poszczegól­ nych beneficjentów do maksymalnej kwoty określonej w art. 2 ust. 2, tj. 200 000 EUR dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz 100 000 EUR dla sektora transportu. Ponadto rozporzą­ dzenie wymaga wykluczenia przedsiębiorstw prowadzą­ cych działalność w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

Środek należy najpierw zbadać pod kątem WPR. Produkcja podstawowa produktów rolnych wymienio­ nych w załączniku I do Traktatu, sektor rybołówstwa i przemysł węglowy są wykluczone z zakresu zastoso­ wania WPR. Na mocy przedmiotowego środka produkcja rolna w dwóch sektorach (intensywnego rolnictwa i rybołówstwa) kwalifikuje się jednak do pomocy, podobnie jak spółdzielnie rolnicze i rolniczo-przemy­ słowe. Ponadto możliwe jest wsparcie dla wydobycia węgla w sektorach górnictwa oraz obróbki minerałów i marmuru. W rezultacie pomocy w tych sektorach nie można uzasadnić na podstawie WPR.

(92)

Na mocy WPR po spełnieniu pewnych warunków dopuszczalna jest pomoc dotycząca zarówno inwestycji początkowych, jak i wyższych kosztów operacyjnych. Ustawa nie precyzuje, o który rodzaj chodzi.

(93)

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przeka­ zania w części lub w całości producentom surowców.

(112) Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5. Rozporządzenie zastępujące rozporządzenie (WE) nr 69/2001.

Po pierwsze, zgodnie z pkt 4.4 WPR, inwestycja począt­ kowa musi dotyczyć środków trwałych związanych z utworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu lub rozpoczęciem nowej działalności lub naby­ ciem zakładu, który został zlikwidowany lub zostałby zlikwidowany w przypadku, gdyby zakup nie nastąpił, lecz który nie należy do przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji. Komisja nie uważa, aby kwalifiku­ jące się nakłady inwestycyjne na mocy przedmiotowego środka odpowiadały tej definicji, a tym samym mogły zostać zakwalifikowane jako inwestycje początkowe. Z kwalifikujących się projektów inwestycyjnych nie wykluczono inwestycji odtworzeniowych, na przykład w sytuacjach, gdy projekty dotyczą środków transportu na terenie zakładu i dla personelu, komputerów, mebli i wyposażenia, prac dotyczących dojazdu do kopalń lub używanych samochodów ciężarowych. Inwestycje w budynki stanowiące zakwaterowanie dla pracowników i ich wyposażenie, jak też budynki socjalne i ich wypo­ sażenie nie wydają się być inwestycjami produkcyjnymi. W sektorze transportu do odległych i niedostępnych obszarów śródlądowych projekty związane z urządzeniami transportowymi zaliczają urządzenia transportowe do podstawy standardowej, co jest

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.