Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 19

Strona 19 z 27

w chwili przyznania pomocy, tj. zasady badania i rozwoju (122).

(115) Niektóre projekty mogą być związane z działalnością

(111) Ponadto nie można wykluczyć przyznania pomocy

operacyjnej w ramach wdrożenia i adaptacji technologii środowiskowych. Pomoc taka mogłaby być uzasadniona jedynie, gdyby dotyczyła gospodarowania odpadami, oszczędności energii, energii odnawialnej lub skojarzonej gospodarki energetycznej. Pomoc ta musiałaby spełniać warunki wyszczególnione w pkt 43–67 wytycznych ochrony środowiska. Przedmiotowy środek nie ukierun­ kowuje jednak pomocy operacyjnej na zdefiniowane cele, nie uwzględnia też odpowiednich warunków.


badawczą i rozwojową, dlatego też Komisja rozpatrywała je również w kontekście zasad badań i rozwoju. Są to: zakładanie, rozbudowa lub modernizacja laboratoriów służących do badań stosowanych, dalszy rozwój oprogra­ mowania, badania dotyczące wdrożenia nowych techno­ logii, innowacje i innowacyjne prototypy oraz rejestracja patentów.

(116) Komisja nadmienia, że pomoc dla powyższych projektów

(112) Wątpliwości wyrażone przez Komisję w momencie

wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu pozostają aktualne, zatem programu nie można uznać za zgodny.

może zostać objęta materialnym zakresem stosowania zasad badań i rozwoju tylko wówczas, gdy projekty te opierają się na działalności badawczej zdefiniowanej w załączniku I do zasad badań i rozwoju. Ponadto zdaniem Komisji nie obejmują one wyłącznie badań i rozwoju zgodnie z definicją w załączniku I do zasad badań i rozwoju. Ze sformułowania przepisów wynika, że koszty kwalifikowalne dla przedmiotowego środka niekoniecznie muszą odpowiadać kosztom określonym w zasadach badań i rozwoju.

(113) W związku z tym Komisja wskazuje, że program nie

(117) Ponadto w sytuacji, gdy objęte pomocą projekty bada­

respektuje powyższych warunków wytycznych ochrony środowiska ani art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE zgodnie z praktyką Komisji, a więc nie jest zgodny na mocy wytycznych ochrony środowiska oraz art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE. Ponadto Komisja zbadała wszystkie punkty wytycznych ochrony środowiska oraz praktyki Komisji w związku z art. 87 ust. 3 lit. c) i stwierdziła, że władze greckie nie wykazały, aby pomoc była w jakimkolwiek przypadku od chwili przy­ znania zgodna na mocy powyższych wytycznych lub art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE zgodnie z praktyką Komisji (120).

wcze lub patentowe dotyczą rozwoju przedkonkurencyj­ nego, stosowany ogólnie limit intensywności pomocy dla Grecji wynoszący 35 % (25 % intensywność podstawowa + 10 % dla regionów z art. 87 ust. 3 lit. a)) w sytuacji, gdy nie mają zastosowania specjalne dodatki, zostaje przekroczony, gdyż maksymalna intensywność pomocy na mocy przedmiotowego środka dla lat 2004 i 2005 wynosi odpowiednio 37,05 % i 36,89 %. Zgodnie z regułami dotyczącymi pomocy państwa koszt rejestracji patentu nie może zostać objęty pomocą, jeżeli wniosko­ dawca jest dużym przedsiębiorstwem. Na mocy przed­ miotowego programu duże przedsiębiorstwa mogą jednak otrzymywać pomoc w związku z rejestracją patentów.

VI.3.6. Zgodność na mocy zasad badań i rozwoju

(114) Zgodnie z ostatnim tiret sekcji 10.3 Wspólnotowych

zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na dzia­ łalność badawczą, rozwojową i innowacyjną z dnia 30 grudnia 2006 r. (121), w przypadku pomocy państwa przyznanej bezprawnie stosuje się zasady obowiązujące

(119) Finansowanie programu działania w zakresie odpadów i zasobów (WRAP) oraz funduszu gwarancyjnego leasingu WRAP. Ogólny program inwestycji w recykling znajduje się w Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 59. Sprawy związane z recyklingiem papieru: C61/2002 — WRAP opublikowana w Dz.U. L 314 z 28.11.2003, s. 26, Stora Enso Langerbrugge opublikowana w Dz.U. L 53 z 26.2.2005, s. 66. Kryteria zastosowane w tych przypadkach omówiono również w rocznym sprawozdaniu doty­ czącym konkurencji z 2004 r. (120) Sprawa T-176/01 Ferriere Nord przeciwko Komisji, Zb.Orz. 2004, s. II-3931, pkt 94. (121) Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.