Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 27

(A/39659), z dnia 11 stycznia 2005 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 17 stycznia 2005 r. (A/30523) oraz z dnia 25 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 29 kwietnia 2005 r. (A/33595). W piśmie z dnia 13 lipca 2005 r. Komisja poinformo­ wała władze greckie o zamiarze wydania nakazu zawie­ szenia na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999. W piśmie z dnia 25 lipca 2005 r., zarejestro­ wanym przez Komisję w dniu 29 lipca 2005 r. (A36189), władze greckie zaproponowały uchylenie środka, jednak wyłącznie w odniesieniu do przychodów i zysków uzyskanych po 1 stycznia 2005 r., pozostałby on natomiast w mocy w odniesieniu do przychodów i zysków uzyskanych przed tą datą. W piśmie z dnia 20 października 2005 r. (3) Komisja poinformowała Grecję o swojej decyzji dotyczącej wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do przedmiotowego środka pomocowego. W decyzji tej, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4), Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowego środka. W pismach z dnia 18 listopada 2005 r. oraz 21 grudnia 2005 r., zarejestrowanych przez Komisję odpowiednio w dniu 22 listopada 2005 r. (A/39597) oraz 23 grudnia 2005 r. (A/40796), Grecja wniosła o przedłużenie terminu na przedstawienie uwag dotyczących decyzji z dnia 20 października 2005 r. W pismach z dnia 25 listopada 2005 r. i 12 stycznia 2006 r. Komisja zgodziła się na przedłużenie terminu, o które wnioskowano. W piśmie z dnia 30 stycznia 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 31 stycznia 2006 r. (A/30817),


Grecja udzieliła dalszych informacji i złożyła wniosek o trzecie przedłużenie terminu, który Komisja odrzuciła.

(12)

(5)

(6)

W faksie z dnia 14 lutego 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję tego samego dnia (A/31227), strona trzecia — Federacja Przedsiębiorców Greckich — złożyła wniosek o przedłużenie terminu na przedstawienie uwag dotyczących decyzji z dnia 20 października 2005 r. W piśmie z dnia 20 lutego 2006 r. Komisja odmówiła przedłużenia terminu, uznała bowiem, że wyznaczony termin na przedstawienie uwag, który zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. nie powinien zwykle przekraczać jednego miesiąca, jest wystarczający. Ponadto we wniosku o przedłużenie terminu nie przedstawiono konkretnego uzasadnienia. W faksie z dnia 28 lutego 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję tego samego dnia (A32693), Federacja Przedsiębiorców Greckich (FPG) przedstawiła swoje uwagi jako zainteresowana strona trzecia. W piśmie przesłanym pocztą elektroniczną z dnia 6 kwietnia 2006 r., zarejestrowanym przez Komisję tego samego dnia (A/32693) oraz w pismach z dnia 16 czerwca 2006 r. i 26 października 2006 r., zarejes­ trowanych przez Komisję odpowiednio w dniu 20 czerwca 2006 r. (A/34774) i 30 października 2006 r. (A/38658), Grecja udzieliła dalszych informacji. W piśmie z dnia 16 czerwca 2006 r. Grecja oświadczyła, że informacje przesłane w piśmie z dnia 6 kwietnia 2006 r. powinny zostać uwzględnione w ramach niniej­ szego postępowania, nie zaś jako osobne zawiadomienie. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU POMOCY II.1. Cel programu

(13)

(14) (7)

(8)

(15)

Artykuł 2 greckiej ustawy nr 3220/2004 (zwany dalej „środkiem” lub „programem”) ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego we wszystkich regionach Grecji, wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz poprawę konkurencyjności gospodarki. II.2. Podstawa prawna programu

(9)

(16)

(10)

(11)

Podstawę prawną programu stanowi grecka ustawa nr 3220/2004 „Środki rozwoju i polityki społecznej – obiektywność kontroli podatkowych i inne przepisy” (5) (zwana dalej ustawą nr 3220/2004), która weszła w życie 28 stycznia 2004 r., z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Rządu Republiki Greckiej (FEK A 15). Władze greckie wskazują ponadto, że odpo­ wiednie przepisy dotyczące kosztu kwalifikowalnego, intensywności pomocy, kwalifikujących się przedsię­ biorstw oraz projektów znajdują się w ustawie o rozwoju regionalnym nr 2601/1998 (6) (zwanej dalej ustawą nr 2601/1998).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.