Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 21

Strona 21 z 27

(126) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne poza terytorium

Grecji mogą zostać objęte pomocą jedynie do limitu intensywności pomocy wynoszącego 15 % dla małych przedsiębiorstw i 7,5 % dla średnich przedsiębiorstw. Na mocy obecnego środka obydwa te poziomy mogą jednak zostać przekroczone.

(123) W związku z tym Komisja stwierdza, że program nie

(127) Badania

stosuje się do powyższych warunków BER szkolenio­ wego, a zatem nie może zostać uznany za zgodny na mocy BER szkoleniowego.


VI.3.8. Zgodność na mocy rozporządzenia Komisji nr 70/2001 („BER MŚP”)

(124) Komisja zauważa, że przedmiotowy środek nie czyni

dotyczące wdrożenia nowych technologii, badania związane z wprowadzaniem certyfikacji procesów i produktów, badania organizacji i rynków oraz badania dotyczące kwalifikowalności do uzyskania pomocy mogłyby kwalifikować się do pomocy dla MŚP. Przedmiotowy środek nie gwarantuje jednak, że usługi te będą świadczone przez konsultantów z zewnątrz. Nie wykluczono badań będących ciągłą lub okresową działal­ nością związaną z normalną działalnością operacyjną.

żadnych rozróżnień między kwotami pomocy lub kwali­ fikującymi się sektorami czy projektami zależnie od wiel­

(128) W związku z tym Komisja stwierdza, że program nie

(123) (124) (125) (126)

Dz.U. C 48 z 13.2.1998, s. 2. Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ppkt (vi) i in. ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. p) ppkt (vi) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ppkt (xv), lit. e) ppkt (v) oraz lit. g) ppkt (xii) ustawy nr 2601/1998.

stosuje się do powyższych warunków BER MŚP, a zatem nie jest zgodny na mocy BER MŚP.

(127) Artykuł 3 ust. 1 lit. o) ppkt (i) ustawy nr 2601/1998. (128) Artykuł 3 ust. 2 ustawy nr 2601/1998.

12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/27

VI.3.9. Zgodność na mocy wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym

(129) W sektorze rolnym analizę trzeba przeprowadzić na

(133) W przypadku przeniesienia zabudowań gospodarskich

można rozważać kilka możliwości:

dwóch poziomach: z jednej strony dla przetwórstwa produktów oraz wprowadzania ich do obrotu, a z drugiej dla produkcji podstawowej, przy czym w obydwu przy­ padkach stosownym prawodawstwem wspólnotowym jest prawodawstwo obowiązujące w chwili przyznania pomocy, czyli wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym (dalej zwane „wytycznymi rolnymi”) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (129).

— w przypadku gdy potrzeba przeniesienia wynika z wywłaszczenia, które zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego daje prawo do odszkodowania, wypłata takiego odszkodowania nie jest zazwyczaj uznawana za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu,

(130) Jeżeli chodzi o produkcję podstawową, odpowiednimi

przepisami do rozważenia w oparciu o środki, koszty kwalifikowalne i koszty operacyjne określone w ustawie nr 3220/2004 są przepisy pkt 4.1, 13 i 14 wytycznych rolnych, dotyczące odpowiednio pomocy inwestycyjnej, pomocy na rzecz zachęcania do produkcji i wprowadzania do obrotu wysokiej jakości produktów rolnych oraz pomocy na rzecz zapewnienia wsparcia technicznego.

— w innych przypadkach, gdy przeniesienie polega po prostu na rozbiórce, przeniesieniu i ponownym montażu istniejących urządzeń, możliwa jest akcep­ tacja pomocy wynoszącej do 100 % rzeczywiście poniesionych kosztów,

(131) Zgodnie z pkt 4.1 wytycznych rolnych koszty kwalifiko­

— gdy przeniesienie skutkuje skorzystaniem przez rolnika z bardziej nowoczesnych urządzeń, wkład rolnika musi odpowiadać co najmniej 60 % (50 % w przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania) wzrostu wartości wspomnianych urządzeń po przeniesieniu (odpowiednio 55 % lub 45 % w przypadku gdy beneficjentem jest młody rolnik),

walne inwestycji mogą obejmować budowę, pozyskanie lub ulepszenie nieruchomości, nowe maszyny i sprzęt (w tym oprogramowanie komputerowe) oraz koszty ogólne (honoraria architektów, inżynierów i za konsul­ tacje, studia wykonalności, uzyskanie patentów i pozwoleń) do 12 % kwoty odpowiadającej pozostałym wydatkom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.