Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 22

Strona 22 z 27

Dopuszczalna jest też pomoc na zakup roślin z wyjątkiem roślin jednorocznych. Stawki pomocy okre­ ślone w tym samym punkcie wynoszą 40 % kosztów kwalifikowalnych na obszarach „normalnych” i 50 % na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, przy czym są one wyższe o pięć punktów procentowych dla młodych rolników dokonujących inwestycji w ciągu pięciu lat od momentu rozpoczęcia działalności.

— gdy przeniesienie skutkuje wzrostem zdolności produkcyjnych, wkład beneficjenta musi odpowiadać co najmniej 60 % (50 % w przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania) odpo­ wiedniej części kosztów (odpowiednio 55 % lub 45 % w przypadku gdy beneficjentem jest młody rolnik).


(134) Gdy inwestycje dokonywane są w związku z ochroną

(132) Aby kwalifikować się do uzyskania pomocy, gospodar­

stwa muszą również przestrzegać minimalnych norm ochrony środowiska, traktowania zwierząt i higieny, inwestycje muszą dotyczyć produktów, dla których można znaleźć normalny rynek zbytu, a całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać całkowitej sumy inwestycji kwalifikujących się do wsparcia ustalonej przez państwo członkowskie zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia (130).

(129) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, s. 4. (130) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80. Rozporządzenie zastąpione przez rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).

środowiska, pkt 4.1.2.4 wytycznych rolnych stanowi, że stawki pomocy wynoszące 40 % lub 50 % w przypadku obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania mogą zostać zwiększone o 20 lub 25 punktów procentowych, jeżeli inwestycja wykracza poza minimalne obowiązujące wymagania wspólnotowe. W takim przypadku zwiększenie stawki musi dotyczyć wyłącznie dodatkowych kosztów kwalifikowalnych niezbędnych dla osiągnięcia celu, o którym mowa, nie dotyczy natomiast inwestycji prowadzących do zwięk­ szenia zdolności produkcyjnych.

(135) Zgodnie z pkt 13 wytycznych rolnych pomoc przezna­

czona na wprowadzanie certyfikacji procesów i produktów oraz powiązane badania może wynosić co najwyżej 100 000 EUR na beneficjenta w dowolnie okre­ ślonym okresie trzech lat lub co najwyżej 50 % kosztów kwalifikowalnych dla MŚP, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

L 244/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

(136) Zgodnie z pkt 14 wytycznych rolnych pomoc przezna­

(138) Wątpliwości wyrażone przez Komisję w momencie

czona na szkolenia może wynosić co najwyżej 100 000 EUR na beneficjenta w dowolnie określonym okresie trzech lat lub co najwyżej 50 % kosztów kwalifikowal­ nych dla MŚP, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Ponadto muszą zostać spełnione pewne warunki: pomoc musi być dostępna dla wszyst­ kich uprawnionych na danym obszarze, a w sytuacji, gdy usługa jest świadczona przez grupy producentów lub inne organizacje rolne wzajemnego wsparcia, członko­ stwo w takich grupach lub organizacjach nie może być warunkiem dostępu do usługi; wkład z tytułu kosztów administracyjnych grupy lub organizacji musi być ogra­ niczony do kosztów dostawy usługi.

wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu pozostają aktualne, zatem programu nie można uznać za zgodny.

(139) Pomoc dla przetwórstwa produktów rolnych oraz wpro­

wadzania ich do obrotu została określona w pkt 4.2 wytycznych rolnych, który zawiera dwa zestawy zasad:

(137) Na podstawie informacji dostępnych Komisji wydaje się,

że intensywność pomocy obliczona dla programu (37,05 % w 2004 r. i 36,89 % w 2005 r.) nie przekracza intensywności ustalonej we wspomnianych powyżej punktach wytycznych rolnych, nie jest jednak możliwe ustalenie, czy wszystkie warunki wymienione w pkt 131–136 niniejszej decyzji zostały spełnione, z wyjątkiem przypadku środków związanych z przeniesieniem, gdzie przepisy programu są zgodne z zasadami opisanymi w pkt 133. W szczególności:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.