Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 23

Strona 23 z 27

— brak dowodów na to, że jeżeli chodzi o koszty opera­ cyjne wymienione w pkt 22, na koniec okresu leasingu doszło do nabycia danego dobra,

— pierwszy zestaw, na mocy którego możliwe jest przy­ znanie pomocy w wysokości do 50 % kosztów kwali­ fikowalnych w regionach Celu 1 i 40 % w innych regionach, przy czym do kosztów kwalifikowalnych zalicza się budowę, pozyskanie i ulepszenie nierucho­ mości, nowe maszyny i sprzęt (w tym oprogramo­ wanie komputerowe) oraz koszty ogólne (takie jak honoraria dla architektów, inżynierów i za konsul­ tacje, studia wykonalności, uzyskanie patentów i pozwoleń) do 12 % kwoty odpowiadającej pozos­ tałym wydatkom; aby zakwalifikować się do uzys­ kania pomocy, beneficjent musi, podobnie jak w przypadku produkcji podstawowej, przestrzegać minimalnych norm ochrony środowiska, higieny i traktowania zwierząt, ponadto pomocy nie można przyznać, jeżeli nie przedstawiono wystarczających dowodów, że dla danych produktów można znaleźć normalny rynek zbytu; projekty inwestycyjne, których koszty kwalifikowalne przekraczają 25 mln EUR lub pomoc dla których przekracza 12 mln EUR, muszą zostać odrębnie zgłoszone Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu,


— brak dowodów na to, że przy obliczaniu kwoty pomocy koszty związane z badaniami dotyczącymi wdrożenia nowej technologii, rejestracją patentów, badaniami kwalifikowalności do uzyskania pomocy oraz badaniami organizacji i rynków stanowią jedynie do 12 % innych kosztów kwalifikowalnych wymie­ nionych w pkt 131,

— drugi zestaw, który obowiązuje w przypadku pomocy państwa dla inwestycji związanych z przetwórstwem produktów rolnych oraz wprowadzaniem ich do obrotu przyznanej w ramach programu pomocy regionalnej uprzednio zatwierdzonego na mocy wytycznych wspólnotowych w sprawie krajowej pomocy regionalnej.

— brak dowodów na to, że działalność szkoleniowa była wspierana zgodnie z przepisami pkt 14.1 wytycznych rolnych,

(140) W rozważanym przypadku zastosowanie ma jedynie

— brak dowodów na to, że pomoc związana z wprowadzaniem certyfikacji procesów i produktów oraz powiązanymi badaniami została przyznana zgodnie z pkt 13 wytycznych rolnych,

pierwszy zestaw zasad, ponieważ program, w ramach którego ma być świadczona pomoc dla przetwórstwa produktów rolnych oraz wprowadzania ich do obrotu, nie został przez Komisję zatwierdzony, lecz jest przez nią kwestionowany.

— brak dowodów na to, że z zakresu pomocy przezna­ czonej na zakup roślin wyłączono rośliny jedno­ roczne,

(141) Podobnie jak w przypadku produkcji podstawowej

— brak dowodów na to, że wszystkie gospodarstwa, które otrzymały pomoc w ramach programu, prze­ strzegały minimalnych norm ochrony środowiska, higieny i traktowania zwierząt, a inwestycje skupiały się na produktach, dla których można znaleźć rynki zbytu.

Komisja zauważa, że intensywność pomocy obliczona dla programu nie przekracza wartości ustalonej w pkt 4.2 wytycznych rolnych, nie jest jednak możliwe ustalenie, czy wszystkie warunki wymienione w tiret pierwszym pkt 139 niniejszej decyzji zostały spełnione. W szczególności:

— brak dowodów na to, że jeżeli chodzi o koszty opera­ cyjne wymienione w pkt 22, na koniec okresu leasingu doszło do nabycia danego dobra,

12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/29

— brak dowodów na to, że przy obliczaniu kwoty pomocy koszty związane z badaniami dotyczącymi wdrożenia nowej technologii, rejestracją patentów, badaniami kwalifikowalności do uzyskania pomocy oraz badaniami organizacji i rynków stanowią jedynie do 12 % innych kosztów kwalifikowalnych wymie­ nionych w pkt 139,

z 2001 r. (131). Obecne wytyczne z 2004 r. (132) mają zastosowanie do pomocy przyznanej po 1 listopada 2004 r.

(145) Ogólnie należy zauważyć, że Komisja nie może uznać

— brak dowodów na to, że wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymały pomoc w ramach programu, prze­ strzegały minimalnych norm ochrony środowiska, higieny i traktowania zwierząt, a inwestycje skupiały się na produktach, dla których można znaleźć rynki zbytu,

żadnej pomocy państwa za zgodną, jeżeli dane państwo członkowskie nie podało łącznej wartości pomocy przy­ znanej w ramach danego środka oraz intensywności pomocy. Przy ocenie programu trzeba brać pod uwagę łączny efekt wszystkich subwencji państwowych dla podmiotów, które je otrzymują. Badany program nie dostarcza takich informacji, ani też nie pozwala na taką ocenę. Przedmiotowy program nie zapewnia też weryfi­ kacji przez państwo członkowskie przestrzegania przez beneficjenta reguł wspólnej polityki rybołówstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.