Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 25

Strona 25 z 27

miotowa pomoc nie ma na celu wspierania realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, ani też nie ma na celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce Grecji, nie ma także służyć wspieraniu kultury czy zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

— nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu w przypadku gdy przeniesienie wynika z wywłaszczenia, które zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego daje prawo do odszkodowania, lub


— jest zgodna ze wspólnym rynkiem w pozostałych przypadkach opisanych w pkt 133.

(155) W poszczególnych przypadkach pomoc przyznana na (152) Artykuł 87 ust. 3 lit. d) Traktatu WE dotyczy wspierania

kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego, o ile dana pomoc nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Może to dotyczyć pomocy dla klasztorów w celu budowy schronisk i ośrodków kultury oraz przedsiębiorstw w zabytkowych budynkach, wytwa­ rzających produkty tradycyjne lub z nazwą pochodzenia, w odniesieniu do remontów i restauracji zabytkowych budynków, inwestycji w tradycyjne maszyny albo certy­ fikacji tradycyjnych produktów lub procesów uznawa­ nych za dziedzictwo naturalne. Komisja nie posiada jednak żadnych informacji dotyczących charakteru wspomnianej działalności z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, zakresu pomocy oraz jej wpływu na warunki wymiany handlowej. W związku z tym Komisja nie może wyciągnąć wniosków na temat zgodności tych środków na mocy art. 87 ust. 3 lit. d) Traktatu WE.

mocy programu może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem:

— na mocy rozporządzenia (WE) nr 69/2001 tylko jeżeli łączna kwota pomocy przyznanej na mocy programu w połączeniu z całą pozostałą pomocą de minimis otrzymaną przez beneficjenta w okresie poprzednich trzech lat nie przekracza 100 000 EUR i spełniono wszystkie istotne warunki rozporządze­ nia,

— na mocy rozporządzenia (WE) nr 1860/2004 tylko jeżeli łączna kwota pomocy przyznanej na mocy programu w połączeniu z całą pozostałą pomocą de minimis otrzymaną przez beneficjenta w okresie poprzednich trzech lat nie przekracza 3 000 EUR i spełniono wszystkie istotne warunki rozporządze­ nia,

(153) Należy wreszcie zbadać, czy pomoc może zostać zakwa­

lifikowana jako wyjątek określony w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, który stanowi, że za zgodną może zostać uznana pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju nie­ których działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym inte­ resem. Kryteria oceny zgodności na mocy tego artykułu określono w postaci szczegółowych reguł, o których mowa powyżej. Wszelka pomoc, która nie spełnia warunków określonych w szczegółowych regułach, wymaga szczegółowego uzasadnienia, którego władze greckie nie dostarczyły. W związku z tym Komisja nie może bezpośrednio wyciągnąć wniosków na temat zgod­ ności tych środków na mocy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE.

— na mocy rozporządzenia (WE) nr 1998/2006 tylko jeżeli łączna kwota pomocy dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportowym i w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz wprowadzania ich do obrotu przyznanej na mocy programu w połączeniu z całą pozostałą pomocą de minimis otrzymaną przez beneficjenta w okresie poprzednich trzech lat nie przekracza 100 000 EUR dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportowym oraz 200 000 EUR dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz wprowadzania ich do obrotu i spełniono wszystkie istotne warunki art. 1 oraz art. 2 rozporządzenia,

VI.4. Wniosek

(154) Ponieważ przedmiotowy program pomocy, jako całość

i we wszystkich swoich częściach, z wyjątkiem przeno­ szenia zabudowań gospodarczych w sektorze rolnym, nie

— na mocy jakiegokolwiek innego rozporządzenia doty­ czącego pomocy państwa lub zatwierdzonego programu pomocy tylko jeżeli pomoc w danym przy­ padku spełniała w chwili przyznania wszystkie istotne warunki odpowiedniego rozporządzenia lub programu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.