Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 27

Strona 27 z 27

(162) Orzeczenia

1. Program pomocy państwowej wdrożony przez Grecję na mocy art. 2 ustawy nr 3220/2004 jest niezgodny ze wspólnym rynkiem. 2. W sektorze rolnym pomoc przyznana w związku z przeniesieniem zabudowań gospodarskich nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, w przypadku gdy potrzeba przeniesienia wynika z wywłaszczenia, które zgodnie z prawodawstwem danego państwa członkowskiego daje prawo do odszkodowania. Pomoc ta jest zgodna ze wspólnym rynkiem w pozostałych przypadkach przeniesienia.


(136) Wyrok ETS w sprawie C-209/03 Bidar przeciwko London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills, Zb.Orz. 2005, s. I-2119, pkt 68–69; wyrok ETS w sprawie C-292/04 Wienand Meilicke i inni przeciwko Finanzamt Bonn-Innenstadt, dotychczas nieopublikowany, pkt 34. (137) Sprawa C-91/01 Włochy przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2004, s. I-4355, pkt 66.

w sprawach przywoływanych przez Grecję (135) odnosiły się do możliwości potencjalnego ograniczenia mocy wstecznej orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ograniczającego skutki wyroku w czasie, w wyjątkowych przypadkach, gdy

(134) Zob. w szczególności sprawę C-404/00 Komisja przeciwko Hiszpanii, Rec. 2003, s. I-6695, pkt 45 oraz sprawę C-415/03 Komisja prze­ ciwko Grecji, Zb.Orz. 2005, s. I-3875, pkt 35. (135) Zob. przypis 88.

L 244/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

Artykuł 2 Pomoc przyznana w poszczególnych przypadkach na mocy programu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji, nie stanowi pomocy, jeżeli w chwili jej przyznania spełnia warunki określone w rozporządzeniu przyjętym na mocy art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 (138), które obowią­ zuje w chwili przyznania pomocy. Artykuł 3 Pomoc przyznana w poszczególnych przypadkach na mocy programu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji, która w chwili jej przyznania spełniała warunki określone w rozporządzeniu przyjętym na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr 994/98 lub w innym zatwierdzonym programie pomocy, jest zgodna ze wspólnym rynkiem do limitu intensyw­ ności pomocy mającego zastosowanie do danego rodzaju pomocy. Artykuł 4 1. Grecja odzyskuje niezgodną pomoc przyznaną na mocy programu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji, od beneficjentów. 2. Od odzyskiwanych kwot zostają naliczone odsetki od daty, w której postawiono je do dyspozycji beneficjentów, do daty ich rzeczywistego zwrotu. 3. Odsetki zostają naliczone metodą odsetek złożonych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (139). 4. Grecja anuluje wszelkie niewypłacone kwoty pomocy na mocy programu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, ze skutkiem od dnia powiadomienia o niniejszej decyzji. Artykuł 5 1. Odzyskanie pomocy przyznanej na mocy programu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jest niezwłoczne i skuteczne. 2. Grecja zapewnia wdrożenie niniejszej decyzji w ciągu czte­ rech miesięcy od dnia powiadomienia o niniejszej decyzji.

Artykuł 6 1. W ciągu dwóch miesięcy od dnia powiadomienia o niniejszej decyzji Grecja przedstawia następujące informacje: a) listę beneficjentów, którzy otrzymali pomoc na mocy programu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, oraz łączną kwotę pomocy otrzymaną przez każdego z nich na mocy przedmiotowego programu; b) łączną kwotę (kapitał i odsetki do zwrotu) podlegającą odzyskaniu od każdego beneficjenta; c) szczegółowy opis działań już podjętych i planowanych w celu zastosowania się do niniejszej decyzji; oraz d) dokumenty dowodzące, że beneficjentom nakazano zwrot pomocy. Grecja przedstawia powyższe informacje na formularzu zamie­ szczonym w załączniku. 2. Grecja informuje Komisję o postępach krajowych działań podjętych w celu wdrożenia niniejszej decyzji do chwili zakoń­ czenia odzyskiwania pomocy przyznanej na mocy programu, o którym mowa w art. 1 ust. 1. Na żądanie Komisji Grecja bezzwłocznie przedstawia informacje o działaniach już podję­ tych i planowanych w celu zastosowania się do niniejszej decyzji. Przedstawia również szczegółowe informacje o kwotach pomocy i odsetek do zwrotu, które odzyskano już od beneficjentów. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

(138) Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1. (139) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.

12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/33

ZAŁĄCZNIK Informacje dotyczące wdrożenia decyzji Komisji C 37/05 (ex NN 11/04), wdrożonej przez Grecję [nieopodatkowany fundusz rezerwowy] Informacje o kwotach pomocy otrzymanej, do zwrotu i zwróconej

Łączna kwota pomocy otrzymanej na mocy programu (°) Łączna kwota pomocy do zwrotu (°) (kapitał) Łączna kwota zwrócona (°) Kapitał Zwrócone odsetki

Tożsamość beneficjenta

(°) Waluta narodowa w milionach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.