Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 27

(3) C(2005) 3873 z 20.10.2005. (4) Zob. przypis 1.

(5) Dziennik Urzędowy Rządu Republiki Greckiej nr 15 A z 28 stycznia 2004 r. (6) Αναπτυξιακός Νόμος 2601/1998, Dziennik Urzędowy Rządu Repu­ bliki Greckiej nr A81 z 15 kwietnia 1998 r.

12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/13

II.3. Formy pomocy

(17)

Pomoc przyjmie formę specjalnego nieopodatkowanego funduszu rezerwowego tworzonego przez beneficjenta z maksymalnie 35 % łącznych niepodzielonych zysków uzyskanych w 2004 r. Ponadto fundusz można utworzyć z maksymalnie 50 % zysków uzyskanych w 2003 r. po odjęciu zysków z 2002 r. lub, jeżeli przedsiębiorstwa dokonały kwalifikujących się inwestycji w 2003 r., fundusz rezerwowy można utworzyć maksymalnie do kwoty tych inwestycji, nieprzewyższającej jednak 35 % łącznych niepodzielonych zysków z 2003 r. Pomoc jest przyznawana w chwili przyjęcia deklaracji podatkowej beneficjenta przez greckie władze podatkowe. Miało to zazwyczaj miejsce w pierwszej połowie 2004 i 2005 r. Fundusz może być wykorzystywany przez przedsiębior­ stwa, o których mowa w art. 3 ustawy nr 2601/1998, niezależnie od kategorii prowadzonych przez nie ksiąg podatkowych lub położenia ich siedziby. Celem rezerwy jest przeprowadzenie inwestycji o wartości co najmniej odpowiadającej wielkości funduszu w ciągu trzech lat po jego utworzeniu.


tałe sektory to zrównoważone wytwarzanie energii (10), badania stosowane i rozwój technologii (11), usługi z zakresu zaawansowanych technologii (12), opracowanie oprogramowania (13), usługi wysokiej jakości (14), górnictwo (15) oraz obróbka minerałów i marmuru (16), intensywne rolnictwo i rybołówstwo (17), spółdzielnie rolnicze i rolniczo-przemysłowe (18), pakowanie produktów rolnych i ryb (19), rozwój obszarów miej­ skich (20), publiczne parkingi dla samochodów (21), przed­ siębiorstwa z branży gazu płynnego i paliw (22), transport do odległych obszarów śródlądowych (23), duże spółki joint venture (24), duże międzynarodowe spółki hand­ lowe (25), przedsiębiorstwa handlowe (26), ośrodki terapii i rehabilitacji oraz ośrodki dla osób niepełnospraw­ nych (27), szczególne przedsiębiorstwa turystyczne (28), klasztory prowadzące budowę schronisk i ośrodków inżynieria (30), przedsiębiorstwa kultury (29), w zabytkowych budynkach, wytwarzające produkty tradycyjne lub z nazwą pochodzenia (31). Przedsiębior­ stwa prowadzące działalność w sektorze przetwórstwa przemysłowego, jak również intensywnego rolnictwa i rybołówstwa mogą także korzystać z programu w odniesieniu do swojej działalności poza terytorium Grecji (32). Międzynarodowe spółki handlowe mogą korzystać z programu w odniesieniu zarówno do swojej działalności w Grecji, jak i poza terytorium Wspól­ noty (33).

(18)

Po upływie okresu trzech lat od chwili utworzenia nieopodatkowanego funduszu rezerwowego łączna wartość rezerw wykorzystanych na kwalifikujące się inwestycje zostanie wykorzystana w celu zwiększenia kapitału przedsiębiorstwa i zostanie zwolniona z podatku dochodowego. W pierwszym roku trzylet­ niego okresu beneficjenci muszą wydać na dokonywane inwestycje co najmniej jedną trzecią specjalnego funduszu rezerwowego. Część funduszu, która nie zostanie wykorzystana na inwestycje w ciągu trzech lat, zostanie uznana za spóźniony dochód dodatkowy i opodatkowana zgodnie z ogólnymi przepisami podat­ kowymi oraz zostaną naliczone odsetki ustawowe. Stopa odsetek ustawowych będzie wynosić co najmniej 1 % należnej kwoty miesięcznie, tj. co najmniej 12 % rocznie, będzie zatem znacznie wyższa niż stopa referencyjna wynosząca 4,43 % dla pomocy przyznanej w 2004 r. oraz 4,08 % dla pomocy przyznanej w 2005 r. (7).

(20)

Artykuł 3 ustawy nr 2601/1998 określa również dla każdego sektora konkretną listę wydatków, na jakie może zostać przeznaczony fundusz. Beneficjentami programu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa dokonu­ jące inwestycji należących do kategorii, o których mowa w art. 3 ustawy nr 2601/1998. Władze greckie potwier­ dziły, że środek dotyczy wszystkich przedsiębiorstw z siedzibą w dowolnym miejscu w Grecji, bez żadnych rozróżnień na przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne lub przedsiębiorstwa nowe i stare.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.