Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 8

Strona 8 z 27

V.2. Możliwość uwzględnienia środka w istniejących zasadach ramowych Wspólnoty dotyczących zgodnej pomocy państwa

(44)

Władze greckie uważają, że inwestycje z nieopodatkowanego funduszu rezerwowego kwalifikują się do włączenia do następujących zasad ramowych doty­ czących dozwolonej pomocy państwa:

— obwieszczenia Komisji o pomocy de minimis (77),

(77) Dz.U. C 68 z 6.3.1996, s. 9.

12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 244/17

— wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej (zwanych dalej „WPR”) (78), — wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych (zwanych dalej „WSR”) (79), — decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 152/01/COL z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej wytyczne w sprawie stosowania przepisów EOG dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska natural­ nego (80) (zwanej dalej „wytycznymi ochrony środo­ wiska”), — wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju (zwanych dalej „zasadami badań i rozwoju”) (81), — rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (rozpo­ rządzenia o wyłączeniu grupowym, ang. Block Exemption Regulation — BER, zwanego dalej „BER szkoleniowym”) (82), — rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (rozporządze­ nia o wyłączeniu grupowym, ang. Block Exemption Regulation — BER, zwanego dalej „BER MŚP”) (83), — wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym (84), — wytycznych dla celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury w części mającej zastoso­ wanie do przedmiotowej pomocy (85).

(45) (50) (47)

V.3. Informacja wspólnotowymi

o inwestycjach objętych regułami dotyczącymi pomocy państwa

Według władz greckich 3 315 przedsiębiorstw otrzymało sumy mniejsze niż 100 000 EUR, te przypadki można więc uznać za objęte programem de minimis. Jeżeli chodzi o pozostałe 320 przedsiębiorstw, rozpoczęto trwającą nadal procedurę badania poszczególnych przypadków. Na podstawie ukończonych już kontroli inwestycje, które według władz greckich mogą być zgodne z WPR, stanowią: — całość nieopodatkowanego funduszu rezerwowego 84 przedsiębiorstw, — część funduszu rezerwowego 103 przedsiębiorstw. V.4. Konsekwencje finansowe negatywnej decyzji Komisji w przedmiotowej sprawie

(48)

(49)

Władze greckie uważają, że negatywna decyzja i będący jej następstwem zwrot pomocy miałyby katastrofalne skutki dla kraju. Władze greckie wskazują, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedli­ wości może on, w wyjątkowych przypadkach, wziąć pod uwagę nadmierne konsekwencje finansowe swojego wyroku i ograniczyć jego skutki (86). VI. OCENA VI.1. Kwalifikacja jako pomoc państwa Komisja uważa, że badany środek spełnia łącznie wszystkie cztery warunki uznania go za pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE, dokładniej objaśnione w obwieszczeniu Komisji o zastosowaniu zasad z zakresu pomocy państwa wobec środków doty­ czących bezpośredniego opodatkowania działalności gospodarczej (87). Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Spra­ wiedliwości, środek, za pośrednictwem którego władze publiczne przyznają pewnym przedsiębiorstwom zwol­ nienie podatkowe, które, choć nie wiąże się z przekazaniem zasobów państwowych, stawia jednak osoby, do których zwolnienie to się stosuje, w korzystniejszej sytuacji finansowej od innych podat­ ników, stanowi pomoc państwa w znaczeniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE (88).

Pomoc dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji i pomoc wywozowa zostały wyłączone, a przedsiębiorstwa zagra­ niczne z siedzibą w Grecji mogą korzystać z przedmiotowego środka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.