Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 245 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń na nowe substancje czynne: fluopikolid i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4732) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 245 POZ 15

13.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń na nowe substancje czynne: fluopikolid i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4732)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/724/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W marcu 2004 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od firmy Syngenta Ltd wniosek dotyczący pinoksadenu. W decyzji Komisji 2005/459/WE (3) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne w celu umożliwienia jej szczegółowego zbadania i umożliwienia państwom członkowskim przy­ znawania tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające substancje czynne, o których mowa, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegó­ łowej oceny substancji czynnych i środka ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w maju 2004 r. firma Bayer CropScience zwróciła się do Zjedno­ czonego Królestwa z wnioskiem o wpisanie substancji czynnej fluopikolid do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2005/778/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(4)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG poddano ocenie wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji projekty sprawozdań z oceny w dniu 12 grudnia 2005 r. (fluopikolid) i w dniu 30 listo­ pada 2005 r. (pinoksaden).

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. 26.

(3) Dz.U. L 160 z 23.6.2005, s. 32.

L 245/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.9.2008

(5)

Po przedłożeniu projektu sprawozdania z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdzono, iż należy zwrócić się do wnioskodawców z prośbą o dalsze informacje, a do państw członkow­ skich pełniących rolę sprawozdawcy o zbadanie tych informacji i przedstawienie swoich ocen. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana i zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w terminie przewidzianym w dyrektywie 91/414/EWG. Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do zaniepokojenia, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, na okres 24 miesięcy, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić dalsze badanie dokumen­ tacji. Przewiduje się, że ocena i proces decyzyjny zmie­ rzające do ewentualnego włączenia fluopikolidu i pinoksadenu do załącznika I zakończą się w ciągu 24 miesięcy. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwo­ lenia na środki ochrony roślin zawierające fluopikolid lub pinoksaden na okres nieprzekraczający 24 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(6)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2008 r.

(7)

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 245 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 5 z 200813.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

 • Dz. U. L245 - 3 z 200813.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L245 - 1 z 200813.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2008 z dnia 12 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 0 z 200813.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.