Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 245 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

Data ogłoszenia:2008-09-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 245 POZ 5

Strona 1 z 8
13.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 892/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. e) ppkt (iii),

a także mając na uwadze, co następuje:

nych do jego wejścia w życie podpisano i zawarto Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związa­ nych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony (8), która to umowa weszła w życie dnia 1 grudnia 2006 r. Dwustronne koncesje handlowe ze strony Wspólnoty są równoważne w stosunku do koncesji mających zasto­ sowanie w ramach jednostronnych autonomicznych środków handlowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2000 (9). Jednakże ten nowy stan prawny powinien zostać uwzględniony w definicjach zawartych w art. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006.

(1)

Decyzjami 2007/626/WE (2) i 2007/627/WE (3) Rada postanowiła, ze skutkiem od dnia 1 października 2009 r., wypowiedzieć w imieniu Wspólnoty umowę zawartą z Republiką Indii w sprawie cukru trzcinowego (umowa z Indiami) (4) oraz protokół nr 3 w sprawie cukru AKP znajdujący się w konwencji AKP-EWG z Lomé podpisanej dnia 28 lutego 1975 r. oraz odpo­ wiednie oświadczenia załączone do tej konwencji, zawarte w protokole nr 3 dołączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. („protokół w sprawie cukru”) (5). W celu uwzględnienia nowego stanu prawnego należy zatem zmienić niektóre przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006 (6).

(4)

(2)

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stoso­ wania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do usta­ nowienia umów o partnerstwie gospodarczym (7) otwiera dodatkowe kontyngenty taryfowe na produkty o pozycji taryfowej 1701 w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. Rozporządzenie (WE) nr 950/2006 należy zatem również zmienić z uwagi na te dodatkowe kontyngenty.

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólno­ tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, został podpisany w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. Na okres do czasu ukończenia procedur niezbęd­ nych do jego wejścia w życie podpisano i zawarto Umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związa­ nych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony (10), która to umowa weszła w życie dnia 1 lipca 2008 r. Dwustronne koncesje handlowe ze strony Wspólnoty są równoważne w stosunku do koncesji mających zasto­ sowanie w ramach jednostronnych autonomicznych środków handlowych wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 2007/2000. Jednakże ten nowy stan prawny powinien zostać uwzględniony w definicjach zawartych w art. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 950/2006.

(5)

Artykuł 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 950/2006 określa pierwszy termin składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz. Podmiotom gospodarczym należy zagwarantować dostateczny okres czasu w celu organizacji handlu w okresie dostawy od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 września 2009 r. Pierwszy termin składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz powinien zatem rozpoczynać się bezzwłocznie po opublikowaniu zobowiązań dostawy dla tego okresu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 245 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 15 z 200813.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń na nowe substancje czynne: fluopikolid i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4732) (1)

 • Dz. U. L245 - 3 z 200813.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L245 - 1 z 200813.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2008 z dnia 12 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 0 z 200813.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.