Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 246 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/58/WE z dnia 21 sierpnia 2008 r. dostosowująca po raz trzydziesty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2008-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 246 POZ 1

Strona 1 z 87
15.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/58/WE z dnia 21 sierpnia 2008 r. dostosowująca po raz trzydziesty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 28, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

wyniki badań prowadzonych obecnie w Chinach oraz wyniki dyskusji prowadzonej na forum Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), dotyczącej klasyfikacji substancji zawierających nikiel, a także na wszelkie istotne nowe naukowe ustalenia lub interpretacje danych, na podstawie których sformułowano obecne propozycje dotyczące związków niklu objętych dyrektywą.

Załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG zawiera wykaz substancji niebezpiecznych, razem z danymi szczegółowymi dotyczącymi klasyfikacji oraz etykietowania każdej substancji. Wykaz ten należy zaktualizować w celu włączenia nowych zgłoszonych substancji i istniejących substancji oraz w celu dostosowania niektórych pozycji do postępu technicznego. Ponadto należy wykreślić z tego załącznika pozycje dotyczące niektórych substancji. Klasyfikację i sposób etykietowania substancji zawierających benzen należy zmienić w sposób uwzględniający fakt, iż benzen jest sklasyfikowany jako mutagen. Niektóre pozycje należy podzielić, ponieważ nowo dodana lub zmieniona klasyfikacja fizyko-chemiczna nie odnosi się już do wszystkich substancji wymienionych w tych pozycjach. Klasyfikacja i etykietowanie substancji wymienionych w dyrektywie powinny być poddawane przeglądowi w przypadku pojawienia się nowych faktów naukowych. W związku z tym, mając na uwadze nowe wstępne, niepełne i niepoddane wzajemnej weryfikacji informacje przekazane przez przedstawicieli branży, należy zwrócić szczególną uwagę na dalsze wyniki badań epidemiologicznych dotyczących boranów objętych dyrektywą, w tym na

Należy zmienić i dodać pewne uwagi w przedmowie do załącznika I w celu wyjaśnienia obowiązków producentów, dystrybutorów i importerów pewnych substancji poprzez wskazanie, że poza innymi rodzajami wpływu benzen został zaklasyfikowany jako substancja mutagenna oraz że zawarte w załączniku I klasyfikacja i oznakowanie w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych nie muszą być stosowane, jeśli testy wykażą, że dana postać wprowadzanej na rynek substancji ma inne właściwości fizyko-chemiczne. Uwaga 6 w przedmowie do załącznika I powinna zostać wykreślona, ponieważ jej przepisy przestają mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie dyrektywy Komisji 2001/60/ WE (2). W związku z tym odniesienia do uwagi 6 powinny zostać wykreślone z niektórych wpisów w załączniku. Należy dodać nową uwagę 7 do przedmowy do załącznika I w celu wskazania, że stopy zawierające nikiel należy klasyfikować pod względem działania uczulającego na podstawie tempa uwalniania niklu, a nie na podstawie jego stężenia.

(2)

(4)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w celu Usunięcia Barier Technicznych w Handlu Niebezpiecznymi Substancjami i Preparatami,

(1) Dz.U. L 196 z 16.8.1967, s. 1.

(2) Dz.U. L 226 z 22.8.2001, s. 5.

L 246/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

15.9.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 246 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.