Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utrzymania cła antydumpingowego na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej i Korei w następstwie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 1

Strona 1 z 14
16.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 893/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utrzymania cła antydumpingowego na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej i Korei w następstwie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

2. Środki, które wygasły, oraz środki będące przed­ miotem przeglądu Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 1799/2002 (5) ostateczne cło antydumpingowe na przywóz PSF pocho­ dzących z Białorusi. Środki nałożone tym rozporządze­ niem wygasły w dniu 11 października 2007 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

(3)

3. Poprzednie dochodzenie dotyczące przywozu PSF pochodzących z Malezji i Tajwanu W wyniku wycofania skargi, decyzją 2007/430/WE (6) („decyzja o zakończeniu”), Komisja zakończyła postępo­ wanie antydumpingowe dotyczące przywozu PSF pocho­ dzących z Malezji i Tajwanu („poprzednie dochodzenie”). Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego stwierdzono, że uchylenie cła antydumpingowego na przywóz z Malezji i Tajwanu nie było sprzeczne z interesem Wspólnoty.

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki oraz środki będące przed­ miotem przeglądu

(1)

4. Obecne dochodzenie

(4)

Rada, rozporządzeniem (WE) nr 428/2005 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestro­ wych włókien odcinkowych („PSF” zdefiniowanych bardziej szczegółowo w motywie 15) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) i Arabii Saudyj­ skiej, i zmieniła rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 (3) nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei („Korea”). W dniu 8 lipca 2008 r. Sąd Pierwszej Instancji stwierdził nieważność art. 2 roz­ porządzenia (WE) nr 428/2005, w ograniczonym zakresie, w odniesieniu do cła antydumpingowego nało­ żonego na przywóz do Wspólnoty Europejskiej wyrobów wyprodukowanych i wywożonych przez koreańską spółkę Huvis Corp (4).

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Dz.U. L 71 z 17.3.2005, s. 1. Dz.U. L 332 z 28.12.2000, s. 17. Sprawa T-221/05.

Stwierdziwszy, że istnieje wystarczająco dużo dowodów prima facie, że dotychczas obowiązujące środki przestały być właściwe, gdyż ich utrzymanie byłoby sprzeczne z interesem Wspólnoty, w dniu 30 sierpnia 2007 r. Komisja wszczęła z własnej inicjatywy, poprzez zawiado­ mienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej (7), częściowy przegląd okresowy obowiązujących dotychczas środków stosowanych przy przywozie PSF pochodzących z Białorusi, Korei, Arabii Saudyjskiej i ChRL („kraje, których dotyczy przegląd”). Przegląd ogra­ nicza się do badania, czy kontynuowanie stosowania środków nie jest sprzeczne z interesem Wspólnoty, zakładając, że decyzja w tej sprawie mogłaby mieć moc wsteczną od dnia 22 czerwca 2007 r., tj. od dnia wejścia w życie decyzji o zakończeniu.

(1) (2) (3) (4)

(5) Dz.U. L 274 z 11.10.2002, s. 1. (6) Dz.U. L 160 z 21.6.2007, s. 30. (7) Dz.U. C 202 z 30.8.2007, s. 4.

L 247/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2008

(5)

Jak wspomniano powyżej, środki antydumpingowe nało­ żone na przywóz pochodzący z Białorusi wygasły w dniu 11 października 2007 r. W konsekwencji zaprzestano kontynuacji przeglądu dotyczącego Białorusi. Był on jednak prowadzony do tego dnia i Komisja rozważała w szczególności kwestię uchylenia z mocą wsteczną środków obowiązujących w okresie od dnia 22 czerwca 2007 r. do dnia 11 października 2007 r., jeżeli uzasad­ niałyby to wnioski. 5. Zainteresowane strony

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 63 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady 2008/733/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 56 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady 2008/732/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 54 z 200816.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/4/2008 z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L247 - 50 z 200816.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4735) (1)

 • Dz. U. L247 - 27 z 200816.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) dla Amsterdam Glass Fibre Network na inwestycję gminy Amsterdam w budowę światłowodowej sieci dostępowej FTTH (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6072) (1)

 • Dz. U. L247 - 26 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L247 - 25 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów ze Słowacji

 • Dz. U. L247 - 24 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L247 - 23 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L247 - 20 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L247 - 19 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające po raz trzynasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 17 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 0 z 200816.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.