Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) dla Amsterdam Glass Fibre Network na inwestycję gminy Amsterdam w budowę światłowodowej sieci dostępowej FTTH (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6072) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 27

Strona 1 z 29
16.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/27

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) dla Amsterdam Glass Fibre Network na inwestycję gminy Amsterdam w budowę światłowodowej sieci dostępowej FTTH (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6072)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/729/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

można uzyskać po zgłoszeniu środka przez władze niderlandzkie. Komisja zwróciła się do władz niderlandz­ kich o przedstawienie wszelkich informacji niezbędnych do oceny środka na mocy art. 87 ust. 1 Traktatu WE. W sierpniu 2004 r. władze niderlandzkie poprosiły o przedłużenie terminu, na co Komisja wyraziła zgodę w dniu 7 września 2004 r.

(2)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i po uwzględ­ nieniu tych uwag,

We wrześniu 2004 r. władze niderlandzkie wzięły udział w spotkaniu z Komisją w celu prezentacji i omówienia planów gminy Amsterdam. W dniu 7 października 2004 r., w odpowiedzi na pismo Komisji z dnia 23 lipca 2004 r., władze niderlandzkie poinformowały, że amsterdamski projekt zostanie zgłoszony w najbliższej przyszłości. W dniu 17 maja 2005 r. władze nider­ landzkie zgłosiły projekt – udział gminy Amsterdam w przedsiębiorstwie prowadzącym budowę przedmio­ towej sieci i będącym jej właścicielem. Władze nider­ landzkie wystąpiły do Komisji o potwierdzenie, że inwes­ tycja gminy Amsterdam w podmiot prawny będący właś­ cicielem sieci jest zgodna z zasadą prywatnego inwestora, a zatem nie stanowi pomocy państwa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

I. PROCEDURA (1)

W kwietniu 2004 r. gmina Amsterdam skontaktowała się z Komisją w sprawie aspektów budowy telekomunika­ cyjnej sieci dostępowej FTTH związanych z zamówieniami publicznymi. Ponadto gmina wezwała Komisję do potwierdzenia, że projekt nie wiąże się z pomocą państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Pismem z dnia 22 lipca 2004 r. Komisja poinfor­ mowała gminę Amsterdam, że takie potwierdzenie

W dniu 15 lipca 2005 r., po wysłaniu przez władze dalszych informacji w dniu 23 czerwca 2005 r. oraz po spotkaniu przedstawicieli gminy Amsterdam z Komisji, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2005 r., Komisja wystosowała pismo zawierające elementy wyjaśniające zastosowanie zasady prywatnego inwestora oraz drugi wniosek o udzielenie informacji.

(4)

(1) Dz.U. C 134 z 16.6.2007, s. 9. Pomoc państwa C 53/06 (ex N 262/05) – Citynet Amsterdam: inwestycje miasta Amsterdam w rozwój światłowodowych sieci dostępowych („Fibre to the Home”, FTTH) – Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

Władze niderlandzkie stwierdziły w piśmie, które wpły­ nęło w dniu 18 listopada 2005 r., że planowanie jest opóźnione, a gmina Amsterdam nadal pracuje nad przy­ gotowaniem projektu i warunków inwestycji. Władze niderlandzkie oświadczyły, że potrzebują więcej czasu na dostarczenie żądanych informacji i poprosiły Komisję o odroczenie oceny do momentu zgromadzenia wszyst­ kich danych.

L 247/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2008

(5)

Gmina Amsterdam powiadomiła Komisję w piśmie wysłanym drogą elektroniczną w dniu 23 grudnia 2005 r., że rada miejska Amsterdamu jednogłośnie postanowiła zainwestować w budowę sieci FTTH, a ponadto stwierdziła, że negocjacje z BAM/DRAKA (w sprawie budowy sieci), z BBned (w sprawie eksploatacji sieci) oraz negocjacje z ING RE i pięcioma przedsiębior­ stwami budownictwa mieszkaniowego (współinwesto­ rami) są w toku i zakończą się do stycznia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 63 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady 2008/733/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 56 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady 2008/732/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 54 z 200816.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/4/2008 z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L247 - 50 z 200816.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4735) (1)

 • Dz. U. L247 - 26 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L247 - 25 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów ze Słowacji

 • Dz. U. L247 - 24 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L247 - 23 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L247 - 20 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L247 - 19 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające po raz trzynasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 17 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utrzymania cła antydumpingowego na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej i Korei w następstwie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L247 - 0 z 200816.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.