Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4735) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 50

Strona 1 z 3
L 247/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4735)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/730/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 i art. 19 ust. 3,

1829/2003, stwierdzając, że wprowadzenie do obrotu produktów zawierających soję A2704-12, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, zgodnej z opisem zawartym we wniosku („produkty”), najpraw­ dopodobniej nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, zwierząt ani na środowisko natu­ ralne (3). W swojej opinii EFSA rozpatrzył wszystkie szczegółowe pytania i wątpliwości zgłaszane przez państwa członkowskie w kontekście konsultacji z właściwymi organami krajowymi, przewidzianych w art. 6 ust. 4 i art. 18 ust. 4 wymienionego rozporzą­ dzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W dniu 1 lipca 2005 r. przedsiębiorstwo Bayer Crop­ Science AG zwróciło się, zgodnie z art. 5 i 17 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1829/2003, do właściwych organów Niderlandów z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu żywności, składników żywności i pasz zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704-12, składają­ cych się z niej lub z niej wyprodukowanych („wniosek”).

W szczególności EFSA stwierdził, że po rozpatrzeniu wszystkich danych na temat charakterystyki molekularnej dostępnych we wniosku, analizy składu i właściwości rolniczych, soja A2704-12 jest równoważna ze swoim niemodyfikowanym genetycznie odpowiednikiem i w rezultacie niepotrzebne są dalsze badania w zakresie bezpieczeństwa zwierząt na całych środkach żywnościowych/paszowych (np. 90-dniowe badanie toksyczności u szczurów).

(2)

Wniosek odnosił się również do wprowadzenia do obrotu innych produktów zawierających soję A2704-12 lub składających się z niej, dla takich samych zastosowań jak każda inna soja, z wyjątkiem uprawy. Dlatego też zgodnie z przepisami art. 5 ust. 5 i art. 17 ust. 5 roz­ porządzenia (WE) nr 1829/2003 do wniosku załączone zostały dane i informacje wymagane na podstawie załączników III i IV do dyrektywy 2001/18/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska orga­ nizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG (2), a także informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka dla środowiska natu­ ralnego przeprowadzonej według zasad określonych w załączniku II do dyrektywy 2001/18/WE.

(5)

W swojej opinii EFSA uznał złożony przez wniosko­ dawcę plan monitorowania skutków dla środowiska, obejmujący ogólny plan obserwacji, za zgodny z zamierzonym wykorzystaniem produktów.

(6)

W związku z powyższym należy wydać zezwolenie na produkty.

(7)

(3)

W dniu 10 sierpnia 2007 r. Europejski Urząd ds. Bezpie­ czeństwa Żywności („EFSA”) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr

Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 63 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady 2008/733/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 56 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady 2008/732/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 54 z 200816.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/4/2008 z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L247 - 27 z 200816.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) dla Amsterdam Glass Fibre Network na inwestycję gminy Amsterdam w budowę światłowodowej sieci dostępowej FTTH (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6072) (1)

 • Dz. U. L247 - 26 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L247 - 25 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów ze Słowacji

 • Dz. U. L247 - 24 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L247 - 23 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L247 - 20 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L247 - 19 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające po raz trzynasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 17 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utrzymania cła antydumpingowego na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej i Korei w następstwie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L247 - 0 z 200816.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.