Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/733/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2008-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 63

16.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/63

DECYZJA RADY 2008/733/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


Artykuł 1 Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastę­ puje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(1)

Zgodnie z warunkami wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodar­ czych osób fizycznych wymienionych w załączniku do tego wspólnego stanowiska, które zostały postawione w stan oskarżenia przez MTKJ. W związku z przekazaniem w dniu 30 lipca 2008 r. Radovana KARADŽICIA do aresztu MTKJ, jego nazwisko należy usunąć z wykazu. Wykaz znajdujący się w załączniku do wspólnego stano­ wiska 2004/694/WPZiB powinien zatem zostać odpo­ wiednio zmieniony,

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 52.

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 1

Osoba

Powód

1.

Nazwisko i imię: HADZIC (HADŽIĆ), Goran (płeć: M) Data urodzenia: 7.9.1958 r. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Chorwacja Obywatel Serbii

Postawiony w stan oskarżenia przez MTKJ i wciąż na wolności Akt oskarżenia: 4 czerwca 2004 r. Nr sprawy: IT-04-75 Postawiony w stan oskarżenia przez MTKJ i wciąż na wolności Pierwszy akt oskarżenia: 25 lipca 1995 r.; drugi akt oska­ rżenia: 16 listopada 1995 r.; zmieniony akt oskarżenia: 8 listopada 2002 r. Nr sprawy: IT-95-5/18”

2.

Nazwisko i imię: MLADIC (MLADIĆ) Ratko (płeć: M) Data urodzenia: 12.3.1948 r. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatel Bośni i Hercegowiny

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 56 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady 2008/732/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 54 z 200816.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/4/2008 z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L247 - 50 z 200816.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4735) (1)

 • Dz. U. L247 - 27 z 200816.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) dla Amsterdam Glass Fibre Network na inwestycję gminy Amsterdam w budowę światłowodowej sieci dostępowej FTTH (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6072) (1)

 • Dz. U. L247 - 26 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L247 - 25 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów ze Słowacji

 • Dz. U. L247 - 24 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L247 - 23 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L247 - 20 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L247 - 19 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające po raz trzynasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 17 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utrzymania cła antydumpingowego na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej i Korei w następstwie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L247 - 0 z 200816.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.