Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 13

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2008/737/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

charakter środka pozwoli przedsiębiorcom na wybranie zwykłych ustaleń dotyczących VAT.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo­ pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1) (3)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, pismem z dnia 6 maja 2008 r. Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Włochy. Pismem z dnia 8 maja 2008 r. Komisja zawiadomiła Włochy, że posiada wszystkie informacje konieczne w celu rozpatrzenia wniosku.

Republika Włoska nie skorzystała z możliwości przewi­ dzianej w art. 14 dyrektywy drugiej dyrektywy Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich doty­ czących podatków obrotowych – struktury i procedury dotyczące stosowania wspólnego systemu podatku od towarów i usług (2), co oznacza, że system przyznawania zwolnienia podatnikom może być wprowadzony jedynie w odniesieniu do podatników, których roczne obroty nie przekraczają kwoty 5 000 EUR. W piśmie zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji dnia 15 listopada 2007 r. Włochy zwróciły się o upoważnienie dotyczące środka stanowiącego odstęp­ stwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w celu przy­ znania zwolnienia podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 30 000 EUR. Środek ten zwolni tych podatników od niektórych lub od wszystkich obowiązków związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT), o których mowa w rozdziałach 2–6 tytułu XI dyrektywy 2006/112/WE, podczas gdy dobrowolny

Na mocy tytułu XII dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą już stosować specjalny system dla małych przedsiębiorstw. Środek ten stanowi odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE jedynie w odniesieniu do pułapu rocznych obrotów w ramach systemu, który jest wyższy od obecnie dopuszczalnego we Włoszech.

(5)

(2)

Wyższy pułap może znacznie zmniejszyć związane z VAT obowiązki najmniejszych przedsiębiorstw. Jest on zgodny z pułapami, które mają zastosowanie w odniesieniu do niektórych innych państw członkow­ skich.

(6)

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. 71 z 14.4.1967, s. 1303/67. Dyrektywa uchylona dyrektywą 77/388/EWG (Dz.U. L 145 z 13.6.1977, s. 1).

Komisja jest zobowiązana do ustalenia wspólnego pułapu rocznych obrotów, poniżej którego podatnicy mogą zostać zwolnieni z podatku VAT celem zmniejszenia obciążeń dla małych przedsiębiorstw. W 2004 r. Komisja zaproponowała umożliwienie państwom członkowskim podniesienia progu rocznych obrotów w celu zwolnienia małych przedsiębiorstw z podatku VAT. Wniosek Włoch jest zgodny z propozycją Komisji.

L 249/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

(7)

Włochy chciałyby również mieć możliwość podnoszenia pułapu w celu utrzymania wysokości zwolnienia w wartościach realnych, a tym samym stosowania w odniesieniu do tego środka przepisu analogicznego do tego w art. 286 dyrektywy 2006/112/WE. Biorąc pod uwagę fakt, że okres podatkowy jest okresem rocznym oraz w celu umożliwienia podatnikom jak najszybszego skorzystania ze środka upraszczającego, należy umożliwić Włochom udostępnienie dobrowol­ nego systemu od dnia 1 stycznia 2008 r. Odstępstwo nie będzie miało wpływu na środki własne Wspólnot Europejskich należne z tytułu podatku od wartości dodanej. Według informacji przedstawionych przez Republikę Włoską środek doprowadzi do obniżenia wpływów z podatków pobieranych na końcowym etapie konsumpcji o około 0,15 % w pierwszym roku wdra­ żania, a następnie o około 0,25 % w kolejnych dwóch latach,

do okresu podatkowego od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., zwolnienia od podatku VAT podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 30 000 EUR. Korzysta­ nie przez podatników z systemu jest dobrowolne. Artykuł 2 Republika Włoska może podnieść ten pułap w celu utrzymania wartości realnej zwolnienia. Artykuł 3

(8)

(9)

Niniejsza decyzja wygasa z dniem wejścia w życie przepisów Wspólnoty ustanawiających wspólny pułap rocznych obrotów, poniżej którego podatnicy mogą zostać zwolnieni z podatku VAT, a najpóźniej dnia 31 grudnia 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2008 r.

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Republikę Włoską do przyznania, w odniesieniu

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 47 z 200818.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/649/WE z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmującej zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L249 - 35 z 200818.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 155/07/COL z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej w związku z art. 3 norweskiej ustawy o zwrocie podatku od wartości dodanej (VAT) (Norwegia)

 • Dz. U. L249 - 23 z 200818.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 127/07/COL z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy na badania i rozwój udzielonej przez Radę ds. Badań Naukowych Norwegii w związku z opracowaniem oprogramowania Turborouter (Norwegia)

 • Dz. U. L249 - 21 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia spinetoramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4965) (1)

 • Dz. U. L249 - 19 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) przeznaczonego na działania w obszarze informacji o chorobach zwierzęcych

 • Dz. U. L249 - 15 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa, jakiej Francja zamierza udzielić na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (fundusz interwencji strategicznej przemysłu rolno-spożywczego) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2257) (1)

 • Dz. U. L249 - 12 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz surowego cukru trzcinowego przeznaczonego do rafinacji, pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L249 - 9 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L249 - 3 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów z wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L249 - 1 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L249 - 0 z 200818.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.