Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) przeznaczonego na działania w obszarze informacji o chorobach zwierzęcych

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 19

Strona 1 z 2
18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) przeznaczonego na działania w obszarze informacji o chorobach zwierzęcych (2008/739/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,


W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz­ nego i Komitetu Regionów w sprawie nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt (2007–2013) – „Lepiej zapobiegać niż leczyć” (3) uznano zapobieganie zagrożeniom związanym ze zdrowiem zwierząt, nadzór i gotowość w sytuacjach kryzysowych za jeden z filarów nowej strategii w zakresie zdrowia zwierząt. W szczególności w komunikacie tym podkreśla się, że informacje uzyskane poprzez monitoring wetery­ naryjny, nadzór oraz działania i programy kontrolne dostarczają instytucjom wspólnotowym i rządom kluczo­ wych dowodów naukowych na poparcie decyzji o zapobieganiu chorobom i o środkach kontroli.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG Wspólnota może przyj­ mować środki techniczne i naukowe potrzebne do opra­ cowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju kształcenia i szkolenia w dziedzinie weterynarii, lub pomagać państwom człon­ kowskim albo organizacjom międzynarodowym w przyjmowaniu takich środków.

(6)

W komunikacie tym przewiduje się dostosowanie wspól­ notowego systemu zgłaszania chorób zwierzęcych jako oczekiwany rezultat nowej strategii w zakresie zdrowia zwierząt. Innym oczekiwanym rezultatem, przewi­ dzianym w tym komunikacie, jest uproszczenie obowią­ zującego prawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie wetery­ narii, mające na celu osiągnięcie zgodności ze standar­ dami międzynarodowymi, łącznie ze standardami OIE.

(2)

Dyrektywa Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (2) ustanawia system zgłaszania ognisk którejkolwiek z chorób wymienionych w załączniku I do niej („wspól­ notowy system zgłaszania chorób zwierzęcych”).

Aby udoskonalić prawodawstwo wspólnotowe w dziedzinie weterynarii należy zatem w porozumieniu z OIE ustalić działania mające na celu ujednolicenie wspólnotowego systemu zgłaszania chorób zwierzęcych z bazą WAHID, zbieranie informacji epidemiologicznych, a w szczególności zaprojektowanie zestawów danych, baz danych i protokołów wymiany danych. Należy zatem przyznać wkład finansowy Wspólnoty na finanso­ wanie opracowania systemu informacji o chorobach zwierzęcych w okresie od 2008 do 2012 r. przez Świa­ tową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Należy określić maksymalną kwotę wkładu finansowego.

(3)

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) jest repre­ zentatywną organizacją międzyrządową odpowiedzialną za dążenie do poprawy zdrowia zwierząt na świecie. W zakresie informacji o chorobach OIE ma wyjątkowe doświadczenie w opracowywaniu Światowej Bazy Infor­ macji o Zdrowiu Zwierząt (WAHID), interfejsu, który dostarcza szeroki zakres informacji na temat chorób zwierzęcych. Z bazy WAHID korzystają wszystkie państwa członkowskie OIE, łącznie ze wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

(7)

Gromadzenie, analizowanie i podsumowywanie infor­ macji w zakresie zdrowia zwierząt na Bałkanach, Kaukazie i w rejonie Morza Śródziemnego, przede wszystkim odnośnie do chorób, które rozprzestrzeniają się na skalę transgraniczną, ma ogromne znaczenie dla Wspólnoty w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia zwierząt na jej obszarze. Niestety informacje te nie są łatwo dostępne we wszystkich przypadkach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 47 z 200818.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/649/WE z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmującej zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L249 - 35 z 200818.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 155/07/COL z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej w związku z art. 3 norweskiej ustawy o zwrocie podatku od wartości dodanej (VAT) (Norwegia)

 • Dz. U. L249 - 23 z 200818.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 127/07/COL z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy na badania i rozwój udzielonej przez Radę ds. Badań Naukowych Norwegii w związku z opracowaniem oprogramowania Turborouter (Norwegia)

 • Dz. U. L249 - 21 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia spinetoramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4965) (1)

 • Dz. U. L249 - 15 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa, jakiej Francja zamierza udzielić na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (fundusz interwencji strategicznej przemysłu rolno-spożywczego) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2257) (1)

 • Dz. U. L249 - 13 z 200818.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L249 - 12 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz surowego cukru trzcinowego przeznaczonego do rafinacji, pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L249 - 9 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L249 - 3 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów z wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L249 - 1 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L249 - 0 z 200818.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.