Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 9

Strona 1 z 2
18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 904/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu (Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 Zgodnie z uwagami do załącznika IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (5) i w celu stosowania przepisów zawartych w tym załączniku „Dane uzyskane w wyniku analizy towarów” podawane w kolumnie 3 są uzyskiwane przy stoso­ waniu metod, procedur i wzorów podanych w niniejszym arty­ kule: 1) Cukry Do celu ustalenia zawartości poszczególnych cukrów stoso­ wana jest wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). A. Zawartość sacharozy wymieniona w kolumnie 3 załącz­ nika IV do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 jest równa: a) S + (2F) × 0,95, jeżeli zawartość glukozy jest nie mniejsza niż zawar­ tość fruktozy; lub b) S + (G + F) × 0,95, jeżeli zawartość glukozy jest mniejsza niż zawartość fruktozy, gdzie: S = oznacza zawartość sacharozy określoną za pomocą HPLC, F = oznacza zawartość fruktozy określoną za pomocą HPLC, G = oznacza zawartość glukozy określoną za pomocą HPLC. Jeżeli deklarowana jest obecność produktu hydrolizy laktozy i/lub wykrywane są ilości laktozy i galaktozy, przed dokonaniem jakiegokolwiek obliczenia od zawar­ tości glukozy (G) odejmowana jest zawartość glukozy równa zawartości galaktozy (określonej za pomocą HPLC). B. Zawartość glukozy wymieniona w kolumnie 3 załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 jest równa: a) G – F, jeżeli zawartość glukozy jest większa niż zawartość fruktozy;


(5) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 4056/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 3035/80 ustanawiającego ogólne zasady przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem II do Trak­ tatu i kryteria ustalania kwoty takich refundacji (2) zostało znacząco zmienione (3). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfi­ kować. W celu zapewnienia jednolitego traktowania wywozu ze Wspólnoty towarów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiają­ cego zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (4) istotne jest określenie metod analitycznych i innych przepisów o charakterze technicznym. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Sekcji Taryfowej i Statystycznej Komi­ tetu Kodeksu Celnego,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowe metody analizy niezbędne do stosowania rozporządzenia (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu lub, w przypadku braku takiej metody, określa charakter działań analitycznych, które należy przeprowadzić, lub zasadę metody, którą należy zastosować.

(1) (2) (3) (4) Dz.U. L 256 z Dz.U. L 379 z Zob. załącznik Dz.U. L 318 z 7.9.1987, s. 1. 31.12.1987, s. 29. I. 20.12.1993, s. 18.

L 249/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

b) 0 (zero),

jeżeli zawartość glukozy jest równa lub mniejsza niż zawartość fruktozy.

kwasów tłuszczowych za pomocą chromatografii gazowej. Jeśli stwierdzi się obecność tłuszczów mleka, należy obliczyć jego stosunek procentowy przez pomnożenie procentowej zawartości maślanu metylu przez 25, mnożąc otrzymany wynik przez procent całkowitej zawartości tłuszczu w masie produktu, a następnie dzieląc go przez 100.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 249 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L249 - 47 z 200818.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/649/WE z dnia 3 lipca 2008 r. przyjmującej zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji (  Dz.U. L 213 z 8.8.2008)

 • Dz. U. L249 - 35 z 200818.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 155/07/COL z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej w związku z art. 3 norweskiej ustawy o zwrocie podatku od wartości dodanej (VAT) (Norwegia)

 • Dz. U. L249 - 23 z 200818.9.2008

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 127/07/COL z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy na badania i rozwój udzielonej przez Radę ds. Badań Naukowych Norwegii w związku z opracowaniem oprogramowania Turborouter (Norwegia)

 • Dz. U. L249 - 21 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 września 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia spinetoramu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4965) (1)

 • Dz. U. L249 - 19 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) przeznaczonego na działania w obszarze informacji o chorobach zwierzęcych

 • Dz. U. L249 - 15 z 200818.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie programu pomocy państwa, jakiej Francja zamierza udzielić na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (fundusz interwencji strategicznej przemysłu rolno-spożywczego) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2257) (1)

 • Dz. U. L249 - 13 z 200818.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L249 - 12 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz surowego cukru trzcinowego przeznaczonego do rafinacji, pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L249 - 3 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów z wieprzowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L249 - 1 z 200818.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L249 - 0 z 200818.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.