Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 47

b)

c)

d)

L 250/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 61

18.9.2008

2. Wskazanie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolnicze, z których składają się produkty, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 jest umieszczone bezpośrednio poniżej numeru kodowego określonego w ust. 1.

Warunki stosowania oznaczeń przetworzonej paszy 1. Oznaczenie określone w art. 60:

ROZDZIAŁ 2

a)

Szczegółowe wymogi w zakresie znakowania paszy Artykuł 59 Zakres, użycie znaków towarowych oraz opisów handlowych Niniejszego rozdziału nie stosuje się do pokarmu dla zwierząt domowych i paszy dla zwierząt futerkowych lub paszy dla zwierząt akwakultury. c) b)


jest oddzielone od sformułowań określonych w art. 5 dyrektywy Rady 79/373/EWG (19) lub w art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 96/25/WE (20); jest przedstawione w kolorze, formacie lub rodzaju czcionki, bardziej zwracającym uwagę niż opis lub nazwa paszy zwierzęcej, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 79/373/EWG lub w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 96/25/WE; jest zamieszczane obok umieszczonego w tym samym polu widzenia oznakowania wagi suchej masy, które określa: (i) odsetek materiałów paszowych z ekologicznej metody produkcji; odsetek materiałów paszowych z produktów w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne; paszowych nieujętych w

Znaki towarowe i opisy handlowe noszące oznaczenia określone w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 mogą być stosowane tylko wtedy, gdy zawartość materiału paszowego z ekologicznej metody produkcji wynosi co najmniej 95 % suchej masy produktu.

(ii)

(iii) odsetek materiałów ppkt (i) i (ii); Artykuł 60 Oznaczenia przetworzonej paszy 1. Bez uszczerbku dla art. 61 i 59 akapit drugi niniejszego rozporządzenia terminy, o których mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, mogą być stosowane na przetworzonej paszy, pod warunkiem że: d)

(iv) całkowity procent paszy dla zwierząt pochodzenia rolniczego; jest opatrzone wykazem nazw materiałów paszowych z ekologicznej metody produkcji; jest opatrzone wykazem nazw materiałów paszowych z produktów przechodzących konwersję na produkcję ekologiczną.

e)

a)

przetworzona pasza jest zgodna z przepisami rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. d) ppkt (iv) i (v) i art. 18;

2. Oznakowaniu określonemu w art. 60 może również towarzyszyć odniesienie do wymogu stosowania pasz zgodnie z art. 21 i 22.

ROZDZIAŁ 3

b)

przetworzona pasza jest zgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia, w szczególności z jego art. 22 i 26;

Inne szczegółowe wymagania w zakresie znakowania c) co najmniej 95 % suchej masy produktu pochodzi z produkcji ekologicznej. Artykuł 62 Produkty pochodzenia roślinnego w okresie konwersji 2. Z zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 1 lit. a) i lit. b) następujące stwierdzenie jest dozwolone w przypadku, gdy produkt zawiera zmienne ilości materiałów paszowych z ekologicznej metody produkcji lub materiałów paszowych z produktów będących w czasie konwersji na rolnictwo ekologiczne lub materiałów nieekologicznych: Produkty pochodzenia roślinnego w okresie konwersji mogą być opatrzone oznaczeniem: „produkt w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne”, z zastrzeżeniem że: a) przestrzegany jest okres konwersji co najmniej dwunastu miesięcy przed zbiorem plonów;

„może być użyty w produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami rozporządzeń (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008”.

(19) Dz.U. L 86 z 6.4.1979, s. 30. (20) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 35.

18.9.2008 b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/25

oznaczenie posiada kolor, wielkość i styl czcionki, które nie są bardziej widoczne niż opis handlowy produktu i całe oznaczenie składa się z liter tej samej wielkości; produkt zawiera tylko jeden składnik pochodzenia rolniczego; oznaczenie stanowi odniesienie do numeru kodowego jednostki certyfikującej lub organu kontroli, o których mowa w art. 27 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.