Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 47

4. Ponadto organ kontroli lub jednostka certyfikująca przeprowadzają z reguły niezapowiedziane wyrywkowe wizyty kontrolne w oparciu o ogólną ocenę ryzyka niezgodności z zasadami produkcji ekologicznej, z uwzględnieniem przynajmniej wyników poprzednich kontroli, ilości produktów objętych kontrolą oraz ryzyka zamiany produktów. Artykuł 66 Dokumentacja księgowa 1. Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa musi być przechowywana w jednostce produkcyjnej lub w obiektach i musi umożliwiać podmiotowi gospodarczemu oraz organowi kontroli lub jednostce certyfikującej sprawdzenie: a) dostawcy i sprzedawcy lub eksportera produktów, o ile są oni różni od dostawcy; rodzaju i ilości produktów ekologicznych dostarczonych do jednostki produkcyjnej i w stosownych przypadkach wszystkich zakupionych materiałów oraz sposobu użycia tych materiałów, a także w stosownych przypadkach składu mieszanki paszowej; rodzaju i ilości produktów ekologicznych składowanych w obiektach; rodzaju, ilości i odbiorców nabywców – z wyjątkiem wszystkich produktów, które cyjną lub obiekty czy obiekty odbiorcy; oraz, o ile są oni różni, końcowych odbiorców – opuściły jednostkę produkdo składowania pierwszego c)


zapewnia, do celów kontrolnych, organowi kontroli lub jednostce certyfikującej dostęp do wszystkich części jednostki produkcyjnej i wszystkich obiektów, jak również do dokumentacji księgowej i odnośnych dokumentów źródłowych; dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów kontroli; przedstawia na żądanie organu kontroli lub jednostki certyfikującej wyniki własnych programów zapewnienia jakości.

b)

2. Oprócz spełnienia wymogów określonych w ust. 1, importerzy i pierwsi odbiorcy przedkładają informacje dotyczące przywożonych przesyłek określone w art. 84. Artykuł 68

b)

Certyfikaty Do celów stosowania art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/ 2007 organy kontroli i jednostki certyfikujące stosują model certyfikatu określony w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 69 Oświadczenie sprzedawcy Do celów stosowania art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/ 2007 oświadczenie sprzedawcy mówiące, że dostarczone produkty nie zostały wytworzone z organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO) lub przy pomocy GMO, może być sporządzane według wzoru określonego w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 2

c)

d)

e)

w przypadku podmiotów gospodarczych, które nie składują produktów ekologicznych i nie mają bezpośrednio do czynienia z takimi produktami, rodzaju i ilości kupowanych i sprzedawanych produktów ekologicznych, a także dostawców, oraz gdy są oni różni, sprzedających lub eksporterów i kupujących, oraz gdy są oni różni, odbiorców.

Szczegółowe wymagania kontroli w odniesieniu do roślin i produktów z roślin uprawnych lub dziko rosnących Artykuł 70 Zasady kontroli 1. Pełny opis jednostki określony w art. 63 ust. 1 lit. a): a) jest sporządzany, nawet gdy podmiot gospodarczy ogranicza swoją działalność do zbierania roślin dziko rosnących; wskazuje obiekty składowania i produkcji oraz grunty rolne lub obszary zbierania, a także, w stosownych przypadkach, obiekty, w których mają miejsce niektóre czynności przetwórstwa lub pakowania; oraz

2. W dokumentacji księgowej należy również zawrzeć wyniki kontroli przy odbiorze produktów ekologicznych oraz wszelkie inne informacje wymagane przez organ kontroli lub jednostkę kontrolującą do celów należytej kontroli. Dane księgowe muszą być udokumentowane odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi. Księgowość musi wykazywać saldo dochodów i wydatków. 3. Jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi kilka jednostek produkcyjnych na tym samym terenie, jednostki przeznaczone na produkcję produktów nieekologicznych, łącznie z obiektami składowania środków produkcji, również podlegają minimalnym wymogom kontroli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.