Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 47

Właściwy organ może zezwolić w przejściowym okresie kończącym się dnia 31 grudnia 2010 r. na przyznanie gospodarstwom produkującym zwierzęta odstępstw w odniesieniu do warunków w pomieszczeniach inwentarskich oraz obsady zwierząt na podstawie derogacji określonej w części B pkt 8.5.1 załącznika I rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Podmioty gospodarcze korzystające z tego przedłużenia przedkładają organowi kontroli lub jednostce certyfikującej plan zawierający opis rozwiązań mających na celu zapewnienie zgodności z zasadami produkcji ekologicznej do końca okresu przejściowego. Właściwe organy mogą nadal zezwalać na ten środek na wniosek indywidualnego podmiotu gospodarczego w sprawie stosowania tego środka w ograniczonym okresie kończącym się przed dniem 31 grudnia 2013, dodatkowo pod warunkiem że co najmniej dwa razy w roku przeprowadzane będą wizyty kontrolne, o których mowa w art. 65 ust. 1.


numeru kodowego i/lub nazwy organu kontroli lub jednostki certyfikującej.

9. Zapasy produktów wytwarzanych, pakowanych i etykietowanych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zgodnie z rozporząœdzeniem (EWG) nr 2092/91 mogą być nadal wprowadzane do obrotu z oznakowaniem zawierającym określenia odnoszące się do produkcji ekologicznej, do wyczerpania zapasów.

10. Opakowania zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2092/ 91 mogą być nadal stosowane do produktów wprowadzanych do obrotu z oznakowaniem zawierającym określenia odnoszące się do produkcji ekologicznej do dnia 1 stycznia 2012 r., jeżeli produkty te spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 834/ 2007.

Artykuł 96 3. W okresie przejściowym kończącym się dnia 31 grudnia 2010 r. końcowa faza tuczu owiec i świń przeznaczonych na produkcję mięsa, zgodnie z pkt 8.3.4 załącznika I.B do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 może odbywać się w pomieszczeniu, pod warunkiem że co najmniej dwa razy w roku przeprowadzane będą wizyty kontrolne, o których mowa w art. 65 ust. 1. Utrata mocy obowiązującej Rozporządzenia (EWG) nr 207/93, (WE) nr 223/2003 i (WE) nr 1452/2003 tracą moc.

4. Kastracja prosiąt może być przeprowadzana bez stosowania znieczulenia lub analgezji w okresie przejściowym upływającym dnia 31 grudnia 2011 r.

Odniesienia do rozporządzeń, które utraciły moc i rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 rozumiane są jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji przedstawioną w załączniku XIV.

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 97 Wejście w życie i stosowanie

L 250/33

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Jednakże art. 27 ust. 2 lit. a) oraz art. 58 stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 5 września 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 250/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby określone w art. 3 ust. 1

18.9.2008

Uwagi: A: B: dopuszczone na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 i przeniesione poprzez art. 16 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 dopuszczone na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007

Dopuszczenie

Nazwa

Opis, wymogi dotyczące składu, warunki użycia

A

Złożone produkty lub produkty zawierające wyłącznie wyszczególnione poniżej materiały: Obornik Suchy obornik i odwodniony nawóz od drobiu Kompostowane odchody zwierzęce, w tym nawóz od drobiu i przekompostowany obornik Płynne odchody zwierzęce

Produkt składający się z mieszaniny odchodów zwierzęcych i substancji roślinnych (podściółka dla zwierząt) Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego

A

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego

A

Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego

A

Używane po kontrolowanej fermentacji lub odpowiednim rozcieńczeniu Zakazane są produkty pochodzące z chowu przemysłowego Produkt otrzymywany z segregowanych w gospodarstwach domowych odpadów, poddanych kompostowaniu lub beztlenowej fermentacji do produkcji biogazu Jedynie roślinne i zwierzęce odpady z gospodarstw domowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.