Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 45

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 45

Strona 45 z 47

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/71

L 250/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/73

L 250/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/75

Przykłady połączenia języków omówione w sekcji B.3.2

L 250/76


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

3.2. Kontur

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/77

3.3. Pojedynczy kolor: logo czarno-białe

3.4. Arkusze próbek kolorów PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE 367

L 250/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK XII

18.9.2008

Wzór certyfikatu wydawanego podmiotowi gospodarczemu określonego w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, o którym mowa w art. 68 niniejszego rozporządzenia

Certyfikat wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Numer dokumentu: Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca, importer etc.): Grupy produktów/działalność: — Rośliny i produkty roślinne: — Zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce: — Produkty przetworzone: Termin ważności: Produkty roślinne od … do … Produkty zwierzęce od … do … Produkty przetworzone od … do … Nazwa, adres i numer kodowy jednostki kontrolującej/ organu kontroli: określone jako: produkcja ekologiczna, produkty w okresie konwersji, a także produkcja nieekologiczna prowadzona równolegle do produkcji/przetwarzania zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Data kontroli:

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu. Data, miejsce: Podpis w imieniu jednostki kontrolującej/organu kontroli wydającego świadectwo:

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK XIII Wzór deklaracji sprzedającego określonej w art. 69

L 250/79

Deklaracja sprzedającego określona w art. 9 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 Nazwa, adres sprzedającego: Identyfikacja (np. numer partii lub inwentarza): Nazwa produktu:

Składniki: (Określić wszystkie składniki występujące w produkcie/użyte w procesie produkcji) ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. Oświadczam, że ww. produkt nie został wytworzony z organizmów genetycznie zmodyfikowanych ani przy ich użyciu w rozumieniu definicji określonej w art. 2 i 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. Nie dysponuję żadnymi informacjami, które mogłyby sugerować, że niniejsze oświadczenie jest nieprawdziwe. Tym samym oświadczam, że ww. produkt jest zgodny z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 w zakresie zakazu używania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zobowiązuję się poinformować naszego klienta oraz jego organ kontroli/jednostkę kontrolującą niezwłocznie po wycofaniu lub zmianie treści niniejszej deklaracji lub w przypadku pojawienia się informacji mogących naruszyć jej prawdziwość. Upoważniam jednostkę kontrolującą lub organ kontroli określone w art. 2 art. rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, które sprawują nadzór nad naszym klientem, do zbadania prawdziwości niniejszej deklaracji oraz w razie konieczności do pobrania próbek do analizy dowodowej. Zgadzam się również, aby zadanie to było realizowane przez niezależną instytucję wyznaczoną na piśmie przez jednostkę kontrolującą. Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za prawdziwość niniejszej deklaracji. Kraj, miejsce, data i podpis sprzedającego: Pieczęć firmowa sprzedającego (o ile ma zastosowanie):

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.