Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimalne wymagania kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania kontroli w odniesieniu do roślin i produktów roślinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania kontroli w odniesieniu do zwierząt gospodarskich i produktów zwierzęcych . . . . . . . . . Wymagania kontroli w odniesieniu do przygotowywania produktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania kontroli w odniesieniu do przywozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymagania kontroli w odniesieniu do jednostek posługujących się umowami ze stronami trzecimi


7 7 7 8 8 9 12 13 14 16 17 19 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 29 29

L 250/6

PL

Rozdział 7 Rozdział 8 Tytuł V Rozdział 1 Rozdział 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

Wymagania kontroli w odniesieniu do jednostek zajmujących się przetwórstwem pasz . . . . . . . . . . . . Naruszenia prawa i wymiana informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekazywanie informacji, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekazywanie informacji Komisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 30 31 31 32

18.9.2008

PL

TYTUŁ I PRZEPISY POCZĄTKOWE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/7

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady dotyczące produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. 2. Przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do następujących produktów: a) b) c) d) produktów pochodzących z akwakultur; wodorostów morskich; gatunków zwierząt gospodarskich innych niż gatunki, o których mowa w art. 7; drożdży używanych jako żywność lub pasza. i) g)

produkcyjne, grunty rolne, pastwiska, obszary na wolnym powietrzu, budynki dla zwierząt gospodarskich, obiekty do składowania płodów rolnych, produktów upraw, produktów pochodzenia zwierzęcego, surowców i innych środków produkcji związanych z tym sektorem produkcji; „produkcja hydroponiczna” oznacza metodę uprawy roślin z korzeniami znajdującymi się jedynie w roztworze substancji odżywczej lub w podłożu obojętnym, takim jak perlit, żwir lub wełna mineralna, do którego dodawana jest substancja odżywcza; „opieka weterynaryjna” oznacza wszelkie cykle opieki leczniczej lub profilaktycznej przeciwko jednemu wystąpieniu danej choroby; „pasze w okresie konwersji” oznaczają pasze będące w okresie konwersji na produkcję ekologiczną, z wyjątkiem pasz zbieranych w ciągu 12 miesięcy następujących po rozpoczęciu okresu konwersji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

TYTUŁ II

h)

Jednakże w odniesieniu do produktów, o których mowa w lit. a), b) i c) akapitu pierwszego, do momentu ustanowienia szczegółowych zasad produkcji w odniesieniu do tych produktów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 834/2007 stosuje się tytuł II, tytuł III oraz tytuł IV z uwzględnieniem niezbędnych zmian. Artykuł 2 Definicje W uzupełnieniu definicji zawartych w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, do celów niniejszego rozporzą dzenia stosuje się następujące definicje: a) „nieekologiczny”: oznacza niepochodzący lub niezwiązany z produkcją określoną przepisami rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i niniejszego rozporządzenia; „weterynaryjne produkty lecznicze”: oznacza produkty określone w art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.