Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 251 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2008-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 251 POZ 13

Strona 1 z 5
19.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 910/2008 z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad wywozu pozakwotowego w sektorze cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

prawodawstwie, przy uwzględnieniu odpowiednich zmian odzwierciedlających specyficzne potrzeby tego sektora.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1,

Należy ustanowić dalsze przepisy wykonawcze do celów zarządzania limitami ilościowymi ustanawianymi w innym akcie prawnym, w szczególności w odniesieniu do warunków składania wniosków o pozwolenia na wywóz.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z art. 12 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 318/2006 cukier lub izoglukoza wyprodukowane w danym roku gospodarczym w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 7 tego rozporządzenia, mogą zostać wywiezione wyłącznie w ramach określo­ nego limitu ilościowego. W tym celu traktuje się go jako kontyngent wywozowy w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym usta­ leniu refundacji dla produktów rolnych (2).

Aby zmniejszyć ryzyko możliwych nadużyć związanych z ponownym wprowadzeniem na rynek Wspólnoty cukru pozakwotowego i/lub izoglukozy pozakwotowej, można podjąć decyzję o wykluczeniu niektórych miejsc przeznaczenia z grupy kwalifikowalnych miejsc przezna­ czenia. W odniesieniu do takich przypadków należy określić, jakie dokumenty będą stanowić dowód, że przedmiotowe produkty zostały przywiezione do kraju, który nie jest wykluczony z kwalifikowalnych miejsc przeznaczenia.

(7)

(2)

W odniesieniu do sektora cukru rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 (3) ustanawia szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z krajami trzecimi w sektorze cukru.

(8)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1541/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie dowodu zakoń­ czenia formalności celnych przy przywozie cukru do krajów trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządze­ nia (WE) nr 800/1999 (6), określa dokumenty, które stanowią wystarczający dowód na przywóz w przypadku zróżnicowanych refundacji wywozowych. Te same dokumenty powinny stanowić dowód w przypadku wywozu pozakwotowego.

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 (4) zmie­ nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 707/2008 (5) uprościło stosowanie metod określania zawartości cukru w syropach. Należy zatem ujednolicić metody stosowane w przypadku refundacji wywozowych z metodami usta­ nowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 952/2006.

(9)

Doświadczenie wykazało, że ilość wniosków o pozwolenia na wywóz dotyczących szczególnych działań rafinacyjnych („EX/IM”) jest znikoma. Należy zatem skreślić odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 951/2006, a mianowicie jego art. 13–16. Należy jednak przewidzieć przepisy przejściowe dla wniosków, które jeszcze nie zostały rozpatrzone.

(4)

W związku z zapewnieniem rzetelnego zarządzania, zapobieganiem spekulacjom i zapewnieniem efektywnych kontroli należy ustalić szczegółowe zasady odnośnie do składania wniosków o pozwolenia na wywóz pozakwo­ towy cukru i izoglukozy. Takie zasady powinny opierać się na procedurach ustanowionych w obowiązującym

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 58 z 28.2.2006, s. 1. 114 z 26.4.2008, s. 3. 178 z 1.7.2006, s. 24. 178 z 1.7.2006, s. 39. 197 z 25.7.2008, s. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 251 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L251 - 45 z 200819.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia cyjanamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5087) (1)

 • Dz. U. L251 - 43 z 200819.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dichloranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5086) (1)

 • Dz. U. L251 - 41 z 200819.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dinikonazolu-M do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5068) (1)

 • Dz. U. L251 - 39 z 200819.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia propachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5064) (1)

 • Dz. U. L251 - 35 z 200819.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2008 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych nie ma zastosowania w odniesieniu do wytwarzania i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4805) (1)

 • Dz. U. L251 - 33 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L251 - 31 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L251 - 30 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L251 - 28 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz wieprzowiny, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 806/2007

 • Dz. U. L251 - 27 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 979/2007

 • Dz. U. L251 - 26 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

 • Dz. U. L251 - 25 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 i przydzielonego Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L251 - 23 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L251 - 21 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L251 - 20 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustalające współczynnik przydziału mający zastosowanie do wniosków o pozwolenia na przywóz złożonych w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 964/2007 na przywóz ryżu pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L251 - 18 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2008 z dnia 18 września 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu wrzesień 2008 r.

 • Dz. U. L251 - 11 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VI i VII, w wodach WE obszaru Vb oraz w wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L251 - 9 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2008 z dnia 17 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na wodach terytorialnych Norwegii na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L251 - 7 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L251 - 1 z 200819.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2008 z dnia 15 września 2008 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L251 - 0 z 200819.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.