Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków nałożonych przez Republikę Korei wpływających na przywóz, dystrybucję i reklamowanie kosmetyków, perfum i artykułów toaletowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4837)

Data ogłoszenia:2008-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 35

Strona 1 z 2
20.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków nałożonych przez Republikę Korei wpływających na przywóz, dystrybucję i reklamowanie kosmetyków, perfum i artykułów toaletowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4837) (2008/747/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

d) pozostałe praktyki: procedury etykietowania, nieuzna­ wanie unijnego wykazu składników kosmetycznych, zakaz dodawania prezentu przy zakupie oraz pewne utrudnienia w reklamie.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

(3)

Skarżący twierdził również, że praktyki te powodowały niekorzystne skutki w handlu, w rozumieniu art. 2 ust. 4 rozporządzenia.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym Komisja zdecydowała, po konsulta­ cjach z Komitetem Doradczym ustanowionym na mocy rozporządzenia, że istnieją wystarczające dowody uzasad­ niające wszczęcie procedury badawczej w celu rozwa­ żenia stanu prawnego i faktycznego podniesionych kwestii. W konsekwencji procedura badawcza została wszczęta dnia 19 maja 1998 r. (2).

A. POSTĘPOWANIE (1)

W dniu 2 kwietnia 1998 r. COLIPA (Europejskie Stowa­ rzyszenie Przemysłu Kosmetycznego, Toaletowego i Perfumeryjnego) złożyło skargę zgodnie z art. 4 rozpo­ rządzenia (WE) nr 3286/94 (zwanego dalej „rozporzą­ dzeniem”) w imieniu członków stowarzyszenia eksportu­ jących do Republiki Korei lub mających taki zamiar.

B. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROCEDURY BADAWCZEJ (5)

(2)

Skarżący twierdził, że sprzedaż wyrobów kosmetycznych ze Wspólnoty do Republiki Korei napotyka szereg prze­ szkód w handlu w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządze­ nia. Domniemane przeszkody w handlu były następujące:

a) procedura oceny zgodności, w ramach której przywo­ żone kosmetyki muszą być badane w Korei przez administrację koreańską;

b) uciążliwe formalności administracyjne związane ze śledzeniem produktów, obejmujące udostępnianie szczególnie chronionych informacji handlowych stowarzyszeniu przemysłu koreańskiego;

c) dyskryminacyjna procedura wydawania pozwoleń na reklamę;

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71.

W 1999 r. badanie w sprawie procedury oceny zgod­ ności wykazało, że jest ona dyskryminacyjna i bardziej uciążliwa, niż to jest konieczne, a w związku z tym narusza art. 5.1.1 i 5.1.2 Porozumienia WTO w sprawie barier technicznych w handlu (porozumienie TBT) głownie dlatego, że produkty koreańskie, w przeciwieństwie do kosmetyków przywożonych, nie podlegają procedurze wydawania pozwoleń przed wpro­ wadzaniem do obrotu. Stwierdzono, iż obowiązkowa dokumentacja związana z administracyjnym śledzeniem produktów niepotrzebnie powiela formalności admini­ stracyjne importerów, a zatem narusza art. 5.1.2 poro­ zumienia TBT. W odniesieniu do możliwości reklamo­ wania kosmetyków Komisja nie znalazła dowodów na poparcie tezy, iż prawo lub jego egzekwowanie są dyskryminacyjne. W odniesieniu do innych praktyk wspomnianych w skardze koreańskie rozporządzenie w sprawie etykietowania zostało już zmienione, a unijny wykaz został uznany. Nie można było uznać skargi przeciwko koreańskiemu zakazowi dodawania prezentu przy zakupie, ponieważ pełen zakaz istnieje również w niektórych państwach członkowskich. Proce­ dura badawcza wykazała również, że niektóre ze środków poddanych badaniu, w ujęciu łącznym, spowo­ dowały niekorzystne skutki w handlu lub zagrażały ich spowodowaniem, w zrozumieniu art. 2 ust. 4 rozporzą­ dzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 43 z 200820.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 913/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze jaj (  Dz.U. L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L252 - 39 z 200820.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/749/WPZiB z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wojskowego działania koordynującego Unii Europejskiej wspierającego rezolucję 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ (EU NAVCO)

 • Dz. U. L252 - 37 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia triflumizolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5075) (1)

 • Dz. U. L252 - 17 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Francję na budowę statku wycieczkowego Le Levant (C 74/99 (ex NN 65/99)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5419) (1)

 • Dz. U. L252 - 15 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L252 - 13 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L252 - 11 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L252 - 9 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L252 - 7 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L252 - 3 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2008 z dnia 12 września 2008 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1174/2005 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L252 - 1 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 0 z 200820.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.