Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 39

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2008/749/WPZiB z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wojskowego działania koordynującego Unii Europejskiej wspierającego rezolucję 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ (EU NAVCO)

Data ogłoszenia:2008-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 39

Strona 1 z 3
20.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/39

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2008/749/WPZiB z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wojskowego działania koordynującego Unii Europejskiej wspierającego rezolucję 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ (EU NAVCO)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci i art. 28 ust. 3,


(3)

ochrony statkom Światowego Programu Żywnościowego. Podkreśliła potrzebę szerszego udziału społeczności międzynarodowej w działaniach tego typu, dzięki czemu zabezpieczone byłyby dostawy pomocy humani­ tarnej dla ludności Somalii. W dniu 16 czerwca 2008 r. Rada zwróciła się do Sekre­ tariatu Generalnego Rady i do Komisji o zbadanie możli­ wych sposobów wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w konkluzjach Rady z dnia 26 maja 2008 r., a także o zastanowienie się, jak można najlepiej przyczynić się do wykonania rezolucji nr 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ. W dniu 5 sierpnia 2008 r. Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego dla działania Unii Europejskiej mającego na celu wsparcie wykonania rezolucji 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) powinien sprawować kontrolę polityczną nad wojskowym działa­ niem koordynującym UE mającym wesprzeć wykonanie rezolucji 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ, zapewniać kierownictwo strategiczne nad nim i podejmować stosowne decyzje zgodnie z art. 25 akapit trzeci Traktatu UE. Zgodnie z art. 28 ust. 3 Traktatu UE wydatki operacyjne wynikające z niniejszego wspólnego działania, które mają wpływ na kwestie wojskowe lub obronne, powinny być ponoszone przez państwa członkowskie. Bez względu na fakt, że wydatki na wojskowe działania koordynujące UE, takie jak przewidziane w niniejszym wspólnym stano­ wisku, nie zostały przewidziane w decyzji Rady 2007/384/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. ustanawiającej mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (Athena) (1), wydatki związane z tym wojskowym działaniem koordynującym UE powinny wyjątkowo być zarządzane zgodnie z wyżej wymienioną decyzją.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przyjętej w dniu 2 czerwca 2008 r. rezolucji 1816 (2008) na temat sytuacji w Somalii Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła zaniepokojenie zagrożeniem, jakie niosą akty piractwa i rozboju wobec statków dla szybkich, bezpiecznych i skutecznych dostaw pomocy humani­ tarnej do Somalii, bezpieczeństwa morskich szlaków handlowych i żeglugi międzynarodowej. Rada Bezpie­ czeństwa ONZ zachęciła w szczególności państwa zain­ teresowane korzystaniem z morskich szlaków handlo­ wych przechodzących u wybrzeży Somalii do zwięk­ szenia i koordynacji wysiłków na rzecz powstrzymania – we współpracy z tymczasowym rządem federalnym Somalii (zwanym dalej „rządem tymczasowym”) – aktów piractwa i rozboju na morzu. Rada Bezpieczeń­ stwa ONZ zezwoliła państwom współpracującym z rządem tymczasowym, o których rząd tymczasowy powiadomił wcześniej Sekretarza Generalnego ONZ – na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia rezolucji – na wpłynięcie na wody terytorialne Somalii i zastosowanie w sposób zgodny z właściwymi przepi­ sami międzynarodowymi wszelkich środków niezbęd­ nych do powstrzymania aktów piractwa i rozboju na morzu. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała ponadto państwa uczestniczące, aby koordynowały między sobą działania podejmowane zgodnie z powyższymi postano­ wieniami.

(4)

(5)

(6)

(2)

W swych konkluzjach z dnia 26 maja 2008 r. Rada wyraziła zaniepokojenie wzrostem liczby aktów piractwa u wybrzeży Somalii, które nie pozostają bez wpływu na wysiłki humanitarne i międzynarodowy ruch morski w regionie oraz przyczyniają się do dalszego naruszania embarga na broń nałożonego przez ONZ. Rada pochwa­ liła również kolejne inicjatywy niektórych państw człon­ kowskich Unii Europejskiej mające na celu zapewnienie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 43 z 200820.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 913/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze jaj (  Dz.U. L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L252 - 37 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia triflumizolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5075) (1)

 • Dz. U. L252 - 35 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków nałożonych przez Republikę Korei wpływających na przywóz, dystrybucję i reklamowanie kosmetyków, perfum i artykułów toaletowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4837)

 • Dz. U. L252 - 17 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Francję na budowę statku wycieczkowego Le Levant (C 74/99 (ex NN 65/99)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5419) (1)

 • Dz. U. L252 - 15 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L252 - 13 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L252 - 11 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L252 - 9 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L252 - 7 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L252 - 3 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2008 z dnia 12 września 2008 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1174/2005 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L252 - 1 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 0 z 200820.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.