Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

Data ogłoszenia:2008-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 7

Strona 1 z 2
20.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 924/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 61 akapit pierwszy lit. d) w związku z art. 4,


(6)

Pozycja konkurencyjna wywozu wspólnotowego do nie­ których bliskich miejsc przeznaczenia i do krajów trze­ cich, w których produktom wspólnotowym przyznano traktowanie preferencyjne, jest obecnie szczególnie korzystna. Ponadto, aby zminimalizować ryzyko możli­ wych nadużyć związanych z ponownym wprowadze­ niem na rynek Wspólnoty cukru pozakwotowego lub izoglukozy pozakwotowej oraz aby zapobiegać takim nadużyciom, należy wykluczyć niektóre miejsca przezna­ czenia z grupy kwalifikowalnych miejsc przeznaczenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 cukier lub izoglukoza wyproduko­ wane w ilości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 7 wymienionego rozporządzenia, mogą zostać wywiezione wyłącznie w ramach ustalonego limitu iloś­ ciowego.

Z uwagi na mniejsze ryzyko nadużyć w przypadku izoglukozy z powodu rodzaju produktu należy objąć zwolnieniem z takiego wyłączenia te z państw Bałkanów Zachodnich, których organy zobowiązane są do wysta­ wienia świadectw wywozowych celem potwierdzenia pochodzenia wyrobów z cukru lub z izoglukozy prze­ znaczonych na wywóz do Wspólnoty.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(2)

Szczegółowe zasady wykonania dotyczące wywozu poza­ kwotowego, zwłaszcza w odniesieniu do pozwoleń na wywóz, są ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 (2). Jednakże należy ustalić limit ilościowy na rok gospodarczy, przy uwzględnieniu ewentualnych możliwości na rynkach eksportowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ustalenie limitu ilościowego dla pozakwotowego wywozu cukru

(3)

W przypadku niektórych wspólnotowych producentów cukru i izoglukozy wywóz ze Wspólnoty stanowi znaczącą część ich działalności gospodarczej; posiadają oni również tradycyjne rynki zbytu poza terytorium Wspólnoty. Wywóz cukru i izoglukozy na te rynki może być opłacalny również w przypadku odmowy przyznania refundacji wywozowych. W tym celu należy określić limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy, tak aby zaintereso­ wani producenci wspólnotowi byli w stanie nadal zaopa­ trywać swoje tradycyjne rynki.

1. W odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009, rozpoczynającego się dnia 1 października 2008 r. i kończącego się dnia 30 września 2009 r., limit ilościowy, o którym mowa w art. 61 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1234/2006, wynosi 650 000 ton dla wywozu bez refundacji pozakwotowego cukru białego objętego kodem CN 1701 99.

(4)

W odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 szacuje się, że ustalenie limitu ilościowego w wysokości 650 000 ton, wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, dla wywozu cukru pozakwotowego oraz w wysokości 50 000 ton, wyrażonych w suchej masie, dla izoglukozy pozakwotowej, odpowiadałoby popytowi rynkowemu.

2. Wywóz w ramach limitu ilościowego ustalonego w ust. 1 jest dozwolony w przypadku wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem:

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 43 z 200820.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 913/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze jaj (  Dz.U. L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L252 - 39 z 200820.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/749/WPZiB z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wojskowego działania koordynującego Unii Europejskiej wspierającego rezolucję 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ (EU NAVCO)

 • Dz. U. L252 - 37 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia triflumizolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5075) (1)

 • Dz. U. L252 - 35 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków nałożonych przez Republikę Korei wpływających na przywóz, dystrybucję i reklamowanie kosmetyków, perfum i artykułów toaletowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4837)

 • Dz. U. L252 - 17 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Francję na budowę statku wycieczkowego Le Levant (C 74/99 (ex NN 65/99)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5419) (1)

 • Dz. U. L252 - 15 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L252 - 13 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L252 - 11 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L252 - 9 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L252 - 3 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2008 z dnia 12 września 2008 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1174/2005 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L252 - 1 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 0 z 200820.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.