Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 253 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (1) (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2008-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 253 POZ 1

Strona 1 z 84
20.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/84/WE z dnia 27 sierpnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa Komisji 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem skodyfikować. Konieczne jest ustalenie kryteriów czystości dla wszystkich dodatków innych niż barwniki i substancje słodzące wymienione w dyrektywie 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i środki słodzące (4). Konieczne jest uwzględnienie specyfikacji i technik analitycznych dotyczących dodatków wymienionych w projekcie Codex Alimentarius sporządzonym przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Środków Spożywczych (JECFA).


Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 27. Dz.U. L 339 z 30.12.1996, s. 1. Zob. załącznik II część A. Dz.U. L 61 z 18.3.1995, s. 1. (6)

Dodatki do środków spożywczych, jeśli są przygotowane metodami produkcji lub z materiałów wyjściowych znacznie różniących się od tych, które ocenił Naukowy Komitet ds. Żywności, lub od tych określonych w niniejszej dyrektywie, powinny zostać poddane ocenie bezpieczeństwa przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ze szczególnym naciskiem na kryteria czystości.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

(1)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: (2)

Artykuł 1 Kryteria czystości określone w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy 89/ 107/EWG dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące, uwzględnionych w dyrektywie 95/ 2/WE, są wymienione w załączniku I do niniejszej dyrektywy.

(3)

Artykuł 2 Dyrektywa 96/77/WE, zmieniona dyrektywami wymienionymi w załączniku II część A, traci moc, bez naruszenia zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego, określonych w załączniku II część B.

(1) (2) (3) (4)

L 253/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

20.9.2008

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2008 r.

Artykuł 3 W imieniu Komisji Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

20.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 253/3

Tlenek etylenu nie może być używany do celów sterylizacji w dodatkach do żywności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 253 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.