Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 256 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2008-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 256 POZ 12

Strona 1 z 4
L 256/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.9.2008

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2, po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Konsu­ menckich, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

Niektóre substancje używane w farbach do włosów zostały zabronione w wyniku opinii wydanej przez SCCP bądź z powodu braku danych na temat bezpie­ czeństwa. Figurujące w załączniku IV aktualnie analizo­ wane substancje zostały starannie dobrane w celu wpro­ wadzenia dla wszystkich z nich odpowiednich regulacji. Ponieważ w ustalonym terminie nie przedstawiono SCCP dokumentacji na temat bezpieczeństwa używania tych substancji w farbach do włosów w celu oceny ryzyka, nie istnieją dowody pozwalające uznać, że substancje te używane w farbach do włosów są bezpieczne dla zdrowia ludzi. Następujące substancje nie posiadają dokumentacji na temat bezpieczeństwa: 1-hydroksy-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminofenol) i jego sól dichlorowodorkowa; 1,4dihydroksybenzen (Hydrochinon); chlorek [4-[[4-anilino1-naftylo][4-(dimetyloamino)fenylo]metyleno]cykloheksa2,5-dien-1-yildeno]dimetyloammoniowy (Basic Blue 26); 3-[(2,4-dimetylo-5-sulfonatofenylo)azo]-4-hydroksynafta­ leno-1-sulfonian disodu (Ponceau SX) oraz 4-[(4-aminofenylo)(4-iminocykloheksa-2,5-dienylideno)metylo]-otoluidyny i jego sole chlorowodorkowe (Basic Violet 14). Powyższe substancje, figurujące aktualnie w załączniku IV jako barwniki oraz w częściach 1 i 2 załącznika III jako substancje używane w farbach do włosów, zostaną usunięte z załącznika III, a ich używanie w farbach do włosów zostanie zakazane w załączniku II. Należy zatem 76/768/EWG. odpowiednio zmienić dyrektywę

Po opublikowaniu w roku 2001 badania naukowego pod tytułem „Stosowanie trwałych farb do włosów a ryzyko wystąpienia raka pęcherza moczowego” (Use of perma­ nent hair dyes and bladder cancer risk), Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów, zastąpiony przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich (SCCP) decyzją Komisji 2004/210/WE (2) stwierdził występowanie potencjalnego ryzyka. Komitet zalecił, aby Komisja podjęła dalsze kroki mające na celu kontrolę stosowania substancji używa­ nych w farbach do włosów. Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich zalecił ponadto ogólną strategię oceny bezpieczeństwa dla substancji używanych w farbach do włosów, obejmującą wymogi testowania substancji stosowanych w farbach do włosów pod kątem ich ewentualnej genotoksyczności/ mutagenności. W nawiązaniu do opinii SCCP Komisja wraz z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stro­ nami uzgodniła ogólną strategię mającą na celu wprowa­ dzenie regulacji dotyczących substancji używanych w farbach do włosów, w ramach której wymaga się od przemysłu dostarczenia dokumentacji zawierającej dane naukowe dotyczące substancji używanych w farbach do włosów w celu poddania ich ocenie przez SCCP. Substancje, dla których nie złożono zaktualizowanej dokumentacji na temat bezpieczeństwa, umożliwiającej odpowiednią ocenę ryzyka, należy uwzględnić w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG.

(2)

(7)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz­ nych,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załącznikach II i III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 14 lutego 2009 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 256 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 5 z 200824.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2008 z dnia 23 września 2008 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do sposobów identyfikacji zwierząt oraz treści zawartych w dokumentach przewozowych (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 200824.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2008 z dnia 22 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L256 - 1 z 200824.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2008 z dnia 23 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 0 z 200824.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.