Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 256 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2008 z dnia 23 września 2008 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do sposobów identyfikacji zwierząt oraz treści zawartych w dokumentach przewozowych (1)

Data ogłoszenia:2008-09-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 256 POZ 5

Strona 1 z 5
24.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 933/2008 z dnia 23 września 2008 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do sposobów identyfikacji zwierząt oraz treści zawartych w dokumentach przewozowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek ustanowienia systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zgodnie z tym rozporządzeniem. System ów składa się z czterech elementów; są to: środek identyfikacyjny, mający zidentyfikować dane zwierzę („środek identyfikacyjny”), aktualny rejestr prowadzony dla każdego gospodarstwa, dokumenty przewozowe oraz centralny rejestr lub komputerowa baza danych. Załącznik do rozporządzenia określa wymagania doty­ czące tych elementów. Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 1560/2007 (2) stanowi, że od dnia 31 grudnia 2009 r. identyfikacja elektroniczna stanie się obowiąz­ kowa dla wszystkich zwierząt.


(8) (4) (6)

wszczepiania lub znaków elektronicznych na pęcinie powinno się dopuścić do użytku jako środki identyfika­ cyjne w rozumieniu tego rozporządzenia. Ich stosowanie powinno się wszakże ograniczyć do przewozów na tery­ torium krajowym, mając na uwadze konieczność zgro­ madzenia dalszych praktycznych doświadczeń w stosowaniu tych nowych środków identyfikacyjnych. Z chwilą gdy identyfikacja elektroniczna stanie się pierw­ szym sposobem identyfikacji państwa członkowskie powinny mieć więcej swobody w korzystaniu z konwencjonalnych środków identyfikacyjnych w charakterze drugiego sposobu identyfikacji. Należy zatem odpowiednio zmienić część A załącznika do tego rozporządzenia. Część B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 21/2004 określa informacje, jakie powinny być zawarte w aktualizowanych rejestrach prowadzonych w każdym z gospodarstw. Część z tych informacji dostępna jest wyłącznie w gospodarstwie urodzenia zwierzęcia. Z uwagi na potrzebę ograniczania obciążeń administra­ cyjnych należy zatem wprowadzić zmiany w tej części załącznika. Rozporządzenie (WE) nr 21/2004 przewiduje również, że od dnia 31 grudnia 2009 r. identyfikacja elektro­ niczna stanie się obowiązkowa dla wszystkich zwierząt urodzonych po tej dacie. W pierwszym roku po dniu 31 grudnia 2009 r. większość zwierząt – jako urodzo­ nych przed tą datą – będzie jednak identyfikowana jedynie przy pomocy konwencjonalnych nieelektronicz­ nych identyfikatorów. W ciągu tego roku zwierzęta opatrzone elektronicznymi i innymi identyfikatorami będą przewożone i trzymane razem. Indywidualne kody poszczególnych zwierząt zapisane w identyfikatorach innych niż elektroniczne muszą być zapisywane ręcznie. Ręczne rejestrowanie identyfikatorów innych niż elektroniczne oznacza poważne obciążenie dla hodowców, a przy tym pociąga za sobą ryzyko wystąpienia błędów. Ponadto wydzielanie części zwierząt zidentyfikowanych elektronicznie i rejestrowanie ich indywidualnych kodów byłoby uciążliwe dla podmiotów prowadzących obrót zwierzętami. Równie uciążliwe byłoby wymaganie instalowania systemów czytników elektronicznych w celu rejestracji poszczególnych zwie­ rząt, dopóki większość przewożonych zwierząt będzie wciąż identyfikowana konwencjonalnymi, nieelektronicz­ nymi kolczykami. Stąd też termin ostatecznego wyma­ gania, by w dokumentach przewozowych umieszczano indywidualne kody poszczególnych zwierząt, należy przesunąć do czasu, aż znacząca część hodowlanych owiec i kóz zostanie identyfikowana elektronicznie. Już sprawozdanie Komisji w sprawie wprowadzenia identyfi­ kacji elektronicznej u owiec i kóz zawierało taki wniosek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 256 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L256 - 12 z 200824.9.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L256 - 3 z 200824.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2008 z dnia 22 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L256 - 1 z 200824.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2008 z dnia 23 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L256 - 0 z 200824.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.