Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 258 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Data ogłoszenia:2008-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 258 POZ 3

Strona 1 z 27
26.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 941/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załączników do rozporządzenia (WE) nr 1042/2007 nie można stosować zgodnie z ich celem w roku budże­ towym 2009. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1042/2007 i zastąpić je nowym rozporządze­ niem ustanawiającym formę i treść informacji rachunko­ wych na ten rok budżetowy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Forma i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 885/2006, oraz sposób przekazywania ich Komisji określa się w załączniku I (tabela X), załączniku II (Specyfikacja techniczna dotycząca transferu plików komputerowych do EFRG i EFRROW), załącz­ niku III (Aide-mémoire) oraz załączniku IV (Struktura kodów w budżecie EFRROW [F109]) do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 1042/2007 traci moc z dniem 16 października 2008 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2008 r.

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płat­ niczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (2) stanowi, że należy usta­ nowić formę i treść informacji rachunkowych określo­ nych w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia oraz sposób przekazywania ich Komisji. Forma i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również w celu monitorowania i prognozowania, są obecnie określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1042/2007 (3).

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 90. (3) Dz.U. L 239 z 12.9.2007, s. 3.

ZAŁĄCZNIK I TABELA X Rok budżetowy 2009

F102 F103 F105 F105B F106 F106A F106B F107 F108 F109 F110 F200 F201 F202A F202B F202C F205 F207 F211 F212 F213 F214 F217 F218 F220 F221 F222B F222C F300 F300B F301 F304

L 258/4

F100

F101

2008

2009

A↓

PL

05020101 X X A X X X X X X X X X A X X X X X X X X X

05020101

1000

X

X

X

A X X X X X X X X X

X X X

05020101

05020101

1001

X

X

05020101

05020101

1003

X

X

05020102

05020102

1011

05020102

05020102

1012

05020102 X X D X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

05020102

1013 X X X X X X X

05020102

05020102

1014

05020103

05020103

1021

X

X

05020103

05020103

1022

X

X

05020199

05020199

1090

X

X

05020201

05020201

1850

X

X

05020202

05020202

1851

05020202

05020202

1852

05020202 A D X X X X X X X X X X X X D X A A A X X X A X A X A X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X A X X X X A X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A A A A A A A A A X X X X X X X X X X X X X X

05020202

1853 A X X X X X X X X X X X X X X A X

05020202

05020202

1854

05020299

0000

A

A

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

05020299

05020299

1890

X

X

05020300

05020300

3000

X

X

05020300

05020300

3010

X

X

05020300

05020300

3011

X

X

05020300

05020300

3012

X

X

05020300

05020300

3013

X

X

05020300

05020300

3014

X

X

05020401

05020401

3100

X

X

05020402

05020402

3110

X

X

05020402

05020402

3112

X

X

05020402

05020402

3113

X

X

05020402

05020402

3119

X

X

05020499

05020499

0000

X

X

26.9.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 258 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 74 z 200826.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 642/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 178 z 5.7.2008)

 • Dz. U. L258 - 72 z 200826.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5175) (1)

 • Dz. U. L258 - 70 z 200826.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dichlobenilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5077) (1)

 • Dz. U. L258 - 68 z 200826.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia bromku metylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5076) (1)

 • Dz. U. L258 - 66 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L258 - 63 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2008 z dnia 25 września 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2008 r.

 • Dz. U. L258 - 62 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L258 - 61 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2008 z dnia 25 września 2008 r. zawieszające refundacje wywozowe dla syropu oraz niektórych innych produktów sektora cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L258 - 60 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2008 z dnia 25 września 2008 r. zawieszające refundacje wywozowe dla cukru białego oraz cukru surowego wywożonego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L258 - 58 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2008 r.

 • Dz. U. L258 - 56 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L258 - 54 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2008 z dnia 25 września 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Salame S. Angelo (ChOG), Chouriço Azedo de Vinhais lub Azedo de Vinhais lub Chouriço de Pão de Vinhais (ChOG), Presunto do Alentejo lub Paleta do Alentejo (ChNP))

 • Dz. U. L258 - 52 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2008 z dnia 25 września 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Presunto de Campo Maior e Elvas lub Paleta de Campo Maior e Elvas (ChOG), Presunto de Santana da Serra lub Paleta de Santana da Serra (ChOG), Slovenský oštiepok (ChOG))

 • Dz. U. L258 - 50 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2008 z dnia 25 września 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Époisses (ChNP))

 • Dz. U. L258 - 1 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 0 z 200826.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.