Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 258 POZ 72

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5175) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 258 POZ 72

L 258/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/176/WE w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5175)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/755/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W celu umożliwienia rozróżnienia między zgłoszeniami ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń dzikich a zgłoszeniami ognisk tej choroby u świń domowych należy zgłoszeniom tych dwóch typów chorób nadać różne kody.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspól­ nocie (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1,

(6)

Dlatego też konieczna jest zmiana wykazu kodów chorób wyszczególnionych w załączniku V do decyzji 2005/176/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

Niemcy, Włochy, Dania, Hiszpania, Portugalia i Szwecja dostosowały nazwy i granice swoich regionów weteryna­ ryjnych. Dostosowanie tych regionów ma wpływ na system zgłaszania chorób zwierzęcych (ADNS). Nowe regiony powinny zatem zastąpić obecnie istniejące w tym systemie. Dlatego też właściwe jest wprowadzenie odpowiednich zmian do załączników X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 i X/16 do decyzji 2005/176/WE.

(1)

Dyrektywa 82/894/EWG dotyczy zgłaszania ognisk chorób zwierząt wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy.

(7)

W związku z tym decyzja 2005/176/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(2)

Decyzja Komisji 2005/176/WE (2) ustanawia skodyfiko­ waną formę i kody zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą 82/894/EWG. Załącznik V do tej decyzji wymienia kody chorób, natomiast załączniki X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 i X/16 wymieniają kody regionów weterynaryjnych w, odpowiednio, Niemczech, Włoszech, Danii, Hiszpanii, Portugalii i Szwecji.

(8)

W celu ochrony poufności przekazywanych informacji załączników do niniejszej decyzji nie należy publikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Wykaz w załączniku I do dyrektywy 82/894/EWG, zmie­ niony decyzją Komisji 2008/650/WE (3), został ostatnio uaktualniony, przy czym niektóre choroby ryb wymie­ nione w części II załącznika IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE (4) zostały włączone do tego wykazu, a choroba cieszyńska (enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia u świń), która nie jest już objęta obowiązkiem zgłaszania na mocy dyrektywy Rady 92/119/EWG (5), została z tego wykazu skreślona.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 378 z 31.12.1982, s. 58. 59 z 5.3.2005, s. 40. 213 z 8.8.2008, s. 42. 328 z 24.11.2006, s. 14. 62 z 15.3.1993, s. 69.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/176/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik V zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszej decyzji;

(1) (2) (3) (4) (5)

2) załącznik X/01 zastępuje się tekstem załącznika II do niniej­ szej decyzji;

26.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/73

3) załącznik X/03 zastępuje się tekstem załącznika III do niniej­ szej decyzji; 4) załącznik X/09 zastępuje się tekstem załącznika IV do niniej­ szej decyzji; 5) załącznik X/11 zastępuje się tekstem załącznika V do niniej­ szej decyzji; 6) załącznik X/12 zastępuje się tekstem załącznika VI do niniej­ szej decyzji; 7) załącznik X/16 zastępuje się tekstem załącznika VII do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 258 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L258 - 74 z 200826.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 642/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych przetworzonych lub zakonserwowanych owoców cytrusowych (tj. mandarynek itd.) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 178 z 5.7.2008)

 • Dz. U. L258 - 70 z 200826.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dichlobenilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5077) (1)

 • Dz. U. L258 - 68 z 200826.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia bromku metylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5076) (1)

 • Dz. U. L258 - 66 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L258 - 63 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 950/2008 z dnia 25 września 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu wrzesień 2008 r.

 • Dz. U. L258 - 62 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L258 - 61 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2008 z dnia 25 września 2008 r. zawieszające refundacje wywozowe dla syropu oraz niektórych innych produktów sektora cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L258 - 60 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2008 z dnia 25 września 2008 r. zawieszające refundacje wywozowe dla cukru białego oraz cukru surowego wywożonego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L258 - 58 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2008 r.

 • Dz. U. L258 - 56 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L258 - 54 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2008 z dnia 25 września 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Salame S. Angelo (ChOG), Chouriço Azedo de Vinhais lub Azedo de Vinhais lub Chouriço de Pão de Vinhais (ChOG), Presunto do Alentejo lub Paleta do Alentejo (ChNP))

 • Dz. U. L258 - 52 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2008 z dnia 25 września 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Presunto de Campo Maior e Elvas lub Paleta de Campo Maior e Elvas (ChOG), Presunto de Santana da Serra lub Paleta de Santana da Serra (ChOG), Slovenský oštiepok (ChOG))

 • Dz. U. L258 - 50 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2008 z dnia 25 września 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Époisses (ChNP))

 • Dz. U. L258 - 3 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 941/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L258 - 1 z 200826.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2008 z dnia 25 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L258 - 0 z 200826.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.