Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 26 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 83/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. uchylające cło antydumpingowe na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie w odniesieniu do takiego przywozu w następstwie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2008-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 26 POZ 1

Strona 1 z 8
30.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 26/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 83/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. uchylające cło antydumpingowe na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące postępowanie w odniesieniu do takiego przywozu w następstwie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2, 3 i 7,

W październiku 2006 r. Komisja na mocy decyzji 2006/714/WE (3) zawiesiła na okres dziewięciu miesięcy ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 215/2002 na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL. Decyzję zawieszającą ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 podjęto zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(3)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja stwierdziła w swojej decyzji 2006/714/WE, że szkoda związana z przywozem produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL najprawdopodobniej nie wystąpi ponownie w wyniku zawieszenia środków ze względu na tymczasową zmianę warunków rynkowych, a w szczególności wysoki poziom cen produktu objętego postępowaniem na rynku wspólnotowym, który znacznie przewyższa poziom wyrządzający szkodę, określony w dochodzeniu pierwotnym, w połączeniu z domniemaną nierównowagą popytu i podaży w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem.

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

(4)

W styczniu 2002 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 215/2002 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz żelazomolibdenu („FeMo”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), objętego kodem CN 7202 70 00 („produkt objęty postępowaniem”). Okres dochodzenia, które doprowadziło do wprowadzenia wspomnianych środków, rozpoczął się dnia 1 października 1999 r., a zakończył się dnia 30 września 2000 r. i będzie dalej zwany „dochodzeniem pierwotnym”. Środkiem nałożonym przez rozporządzenie (WE) nr 215/2002 było cło ad valorem w wysokości 22,5 %.

W lipcu 2007 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 856/2007 (4) Rada przedłużyła do dnia 31 stycznia 2008 r. zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 215/2002 na przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL.

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 17). (2) Dz.U. L 35 z 6.2.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 856/2007 (Dz.U. L 190 z 21.7.2007, s. 1).

W rozporządzeniu (WE) nr 856/2007 Rada stwierdziła, że sytuacja na rynku wspólnotowym odnośnie do produktu objętego postępowaniem pozostawała bez zmian w okresie po zawieszeniu środków antydumpingowych w październiku 2006 r. oraz zdecydowała o rozszerzeniu zawieszenia obowiązujących środków, zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, do czasu uzyskania wyników przeglądu (zob. motywy 6–8).

(3) Dz.U. L 293 z 24.10.2006, s. 15. (4) Dz.U. L 190 z 21.7.2007, s. 1.

L 26/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2008

2. Przegląd środków

(6)

W dniu 31 października 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 26 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.