Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2008 z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

Data ogłoszenia:2008-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 1

Strona 1 z 4
30.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 954/2008 z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3) B. OBECNE DOCHODZENIE

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

W dniu 30 sierpnia 2007 r., po wprowadzeniu ostatecz­ nych środków w odniesieniu do przywozu kukurydzy cukrowej pochodzącej z Tajlandii, przedsiębiorstwo Kuiburi Fruit Canning Co., Limited (dalej zwane „Kuiburi” lub „przedsiębiorstwem”), producent eksportujący, który nie został objęty próbą, aczkolwiek dostarczył Komisji pełnych odpowiedzi na kwestionariusz i wnioskował o indywidualne badanie, wniósł sprawę do Sądu Pierw­ szej Instancji. W swoim wniosku do sądu przedsiębior­ stwo stwierdza, że powinno zostać poddane indywidual­ nemu badaniu.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 682/2007 (2) („rozporządze­ nie w sprawie ceł ostatecznych”) Rada nałożyła osta­ teczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kuku­ rydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii („produkt objęty postępowaniem”), zgłaszanej zwykle w ramach kodów CN ex 2001 90 30 i ex 2005 80 00. W trakcie dochodzenia, które doprowa­ dziło do wprowadzenia obecnie obowiązujących środków, zważywszy na znaczącą liczbę współpracują­ cych stron, do badania wybrano próbę tajskich produ­ centów eksportujących.

Bez uszczerbku dla stanowiska, które zajmą w tej sprawie instytucje Wspólnoty, w razie gdyby skarżący podtrzy­ mywał skargę, Komisja podjęła z własnej inicjatywy decyzję o częściowym wznowieniu dochodzenia anty­ dumpingowego (3). Zakres ponownie wszczętego docho­ dzenia był ograniczony do zbadania dumpingu w odniesieniu do Kuiburi.

(5)

Komisja oficjalnie powiadomiła Kuiburi, przedstawicieli kraju wywozu oraz przemysł wspólnotowy o częściowym wznowieniu dochodzenia. Zaintereso­ wanym stronom umożliwiono wyrażenie opinii na piśmie i ustnie.

(2)

Przedsiębiorstwom objętym próbą przyznano indywi­ dualne stawki cła ustalone w trakcie dochodzenia. Usta­ lone w oparciu o średni ważony margines dumpingu stron objętych próbą cło ogólnokrajowe w wysokości 12,9 % zostało nałożone na wszystkie pozostałe przed­ siębiorstwa.

(6)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie dostar­ czone przez Kuiburi informacje uznane za niezbędne dla celów określenia dumpingu, oraz przeprowadziła wizytę weryfikacyjną na terenie przedsiębiorstwa.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 159 z 20.6.2007, s. 14.

(3) Dz.U. C 7 z 12.1.2008, s. 21.

L 260/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2008

(7)

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ceł ostatecznych dochodzenie w sprawie dumpingu obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”).

(12)

C. USTALENIA

1. Dumping

(8)

Przyjęto tę samą metodę obliczenia rozmiarów dumpingu co w przypadku przedsiębiorstw objętych próbą, opisaną w motywach 21–36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1888/2006 (1) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”) i zatwierdzoną w rozporządzeniu w sprawie ceł ostatecznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 60 z 200830.9.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/761/WPZiB z dnia 29 września 2008 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L260 - 13 z 200830.9.2008

  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L260 - 12 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L260 - 8 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L260 - 6 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 0 z 200830.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.