Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 13 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2008-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 13 - Strona 12

Strona 12 z 40

Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — art. 12. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–a–FR–3 Przedmiot: Transport substancji niebezpiecznych w pojazdach pasażerskich transportu publicznego (18). Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do niniejszej dyrektywy: 8.3.1. Treść załącznika do dyrektywy: Transport pasażerów i substancji niebezpiecznych. Treść ustawodawstwa krajowego: Transport substancji niebezpiecznych dozwolony w pojazdach transportu publicznego jako bagaż ręczny: stosują się jedynie przepisy odnoszące się do pakowania, znakowania i etykietowania paczek, okre­ ślone w ppkt 4.1, 5.2 i 3.4. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — art. 21.


30.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/25

Uwagi: W bagażu ręcznym dopuszcza się jedynie towary niebezpieczne przeznaczone do osobistego lub zawodowego użytku własnego. Osobom z problemami układu oddechowego zezwala się na przewożenie przenośnych pojemników z gazem w ilości niezbędnej na jedną podróż. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–a–FR–4 Przedmiot: Transport własny małych ilości materiałów niebezpiecznych (18). Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do niniejszej dyrektywy: 5.4.1. Treść załącznika do dyrektywy: Obowiązek posiadania dokumentu przewozowego. Treść ustawodawstwa krajowego: Transport własny małych ilości materiałów niebezpiecznych nieprzekraczających ogra­ niczeń określonych w ppkt 1.1.3.6 nie podlega obowiązkowi posiadania dokumentu przewozowego przewidzianego w ppkt 5.4.1. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Arrźté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — art. 23-2. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r.

IE Irlandia RO–a–IE–1 Przedmiot: Zwolnienie z wymogu 5.4.0 ADR dotyczącego dokumentu przewozowego w związku z przewozem pesty­ cydów klasy 3 ADR, wymienionych w ppkt 2.2.3.3 jako pestycydy FT2 (temp. zapł. < 23 °C) oraz klasy 6.1 ADR, wymienionych w ppkt 2.2.61.3 jako pestycydy T6, płynne (temperatura zapłonu nie mniejsza niż 23 °C), gdy ilości przewożonych towarów niebezpiecznych nie przekraczają ilości określonych w ppkt 1.1.3.6 ADR. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do niniejszej dyrektywy: 5.4. Treść załącznika do dyrektywy: Wymóg posiadania dokumentu przewozowego. Treść ustawodawstwa krajowego: Dokument przewozowy nie jest wymagany do przewozu pestycydów klas 3 oraz 6.1 ADR, gdy ilości przewożonych towarów niebezpiecznych nie przekraczają ilości określonych w ppkt 1.1.3.6 ADR. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”. Uwagi: Wymóg zbędny i uciążliwy w przypadku transportu lokalnego i dostawy takich pestycydów. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–a–IE–2 Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu małych ilości (poniżej limitów określonych w ppkt 1.1.3.6) przeterminowanych artykułów pirotechnicznych o kodach klasyfikacyjnych 1.3G, 1.4G oraz 1.4S klasy 1 ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN 0092, UN 0093, UN 0403 lub UN 0404, do najbliższych koszar w celu ich likwidacji. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do niniejszej dyrektywy: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 i 6.1 Treść załącznika do dyrektywy: Usuwanie przeterminowanych artykułów pirotechnicznych. Treść ustawodawstwa krajowego: Postanowienia ADR dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących odpowiednie numery UN: UN 0092, UN 0093, UN 0403, UN 0404 do najbliższych koszar nie mają zastosowania, pod warunkiem że przestrzega się ogólnych postanowień ADR dotyczących pakowania, oraz że w dokumencie przewozowym zamieszczono informacje dodatkowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 13 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 60 z 200830.9.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/761/WPZiB z dnia 29 września 2008 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L260 - 12 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L260 - 8 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L260 - 6 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 1 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2008 z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L260 - 0 z 200830.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.