Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 13 - Strona 32

Tytuł:

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2008-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 13 - Strona 32

Strona 32 z 40

materiałów wybuchowych lub skradzionej własności. Problemem przy tego typu towarach jest brak pewności co do klasyfikacji. Poza tym towary te często nie są opakowane ani oznaczone, ani też nie mają etykiet zgodnie z ADR. Każdego roku ma miejsce kilkaset tego rodzaju przewozów dokonywanych przez policję. W przypadku przemycanego alkoholu wysokoprocentowego musi on być przewieziony z miejsca konfiskaty do miejsca składowania w celach dowo­ dowych, a następnie do miejsca zniszczenia, przy czym te dwa ostatnie miejsca mogą być znacznie od siebie oddalone. Dopuszczalne odstępstwa są następujące: a) opakowanie nie musi mieć etykiety; b) nie muszą być stosowane opakowania homologowane. Jednakże każda paleta zawierająca tego rodzaju opakowania musi mieć odpowiednią etykietę. Wszystkie inne wymagania muszą być spełnione. Każdego roku ma miejsce około 20 tego rodzaju przewozów. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–bi–SE–5 Przedmiot: Transport towarów niebezpiecznych w obrębie i w bezpośredniej bliskości portów. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do niniejszej dyrektywy: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2. Treść załącznika do dyrektywy: Dokumenty przewożone w jednostkach transportowych; każda jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne musi być wyposażona w określone urządzenia; homologacja pojazdów. Treść ustawodawstwa krajowego: Dokumenty (z wyjątkiem świadectwa kierowcy) nie muszą być przewożone w jednostce transportowej. Jednostka transportowa nie musi być wyposażona w urządzenia określone w ppkt 8.1.5. Ciągniki nie muszą posiadać świadectwa homologacji. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Uwagi: Porównaj art. 6 ust. 14 dyrektywy 96/49/WE. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r.


L 260/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2008

RO–bi–SE–6 Przedmiot: Świadectwo szkolenia kontrolera w zakresie ADR. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do niniejszej dyrektywy: 8.2.1. Treść załącznika do dyrektywy: Kierowcy pojazdów muszą mieć ukończone kursy szkoleniowe. Treść ustawodawstwa krajowego: Kontrolerzy dokonujący rocznych kontroli technicznych pojazdu nie muszą uczęszczać na kursy szkoleniowe wymienione w ppkt 8.2 lub posiadać świadectwa szkolenia w zakresie ADR. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Uwagi: W niektórych przypadkach kontrolowane pojazdy podczas kontroli technicznej mogą posiadać jako ładunek towary niebezpieczne, np. nieoczyszczone puste cysterny. Wymagania w ppkt 1.3 i 8.2.3 mają zastosowanie w dalszym ciągu. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–bi–SE–7 Przedmiot: Dystrybucja lokalna towarów UN 1202, 1203 i 1223 w pojazdach cysternach. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do niniejszej dyrektywy: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. Treść załącznika do dyrektywy: W przypadku pustych nieoczyszczonych cystern i zbiorników opis powinien być zgodny z ppkt 5.4.1.1.6. Nazwę i adres kilku nadawców można podać w innych dokumentach. Treść ustawodawstwa krajowego: W przypadku pustych nieoczyszczonych cystern i zbiorników opis w dokumencie przewozowym zgodnie z ppkt 5.4.1.1.6 nie jest wymagany, jeśli w pozycji „ilość substancji” w planie załadunku zaznaczono „0”. Nazwa i adres nadawców nie są wymagane w żadnym dokumencie znajdującym się w pojeździe. Początkowe odniesienie do ustawodawstwa krajowego: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Termin ważności: 30 czerwca 2015 r. RO–bi–SE–9 Przedmiot: Transport lokalny dotyczący obszarów rolniczych lub placów budowy. Odniesienie do załącznika I sekcja I.1 do niniejszej dyrektywy: 5.4, 6.8 i 9.1.2. Treść załącznika do dyrektywy: Dokument przewozowy; konstrukcja cystern; homologacja.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 13 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 60 z 200830.9.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/761/WPZiB z dnia 29 września 2008 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L260 - 12 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L260 - 8 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L260 - 6 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 1 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2008 z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L260 - 0 z 200830.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.