Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 60

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/761/WPZiB z dnia 29 września 2008 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2008-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 60

L 260/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/761/WPZiB z dnia 29 września 2008 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB przedłuża się do dnia 10 października 2009 r. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane w

W dniu 11 października 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), którego celem było zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodar­ czych należących do osób, które zostały oficjalnie oskar­ żone przez MTKJ o popełnienie zbrodni wojennych, ale które uniknęły aresztowania przez ten trybunał. Wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB obowiązuje do dnia 10 października 2008 r. Rada stwierdza, że obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB należy przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. Wspólnotowe przepisy wykonawcze są określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającym określone środki

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 52.

(2) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 14.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 13 z 200830.9.2008

  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L260 - 12 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L260 - 8 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dz. U. L260 - 6 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 1 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2008 z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L260 - 0 z 200830.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.