Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

Data ogłoszenia:2008-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 8

Strona 1 z 3
L 260/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 956/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

w mączce rybnej może być skutkiem niedawnego karmienia tych ryb paszą zawierającą białko ssaków lub zanieczyszczenia mączki rybnej mączką mięsno-kostną (MBM).

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3 akapit drugi oraz art. 23 akapit pierwszy i art. 23a lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 19 marca 2008 r. zakończono sprawozdanie sporządzone przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów wraz z licznymi ekspertami naukowymi. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że mączka rybna jest łatwo przyswajalnym źródłem białka: przyswajalność mączki jest niższa niż mleka, lecz wyższa niż przyswajalność większości białek pochodzenia roślin­ nego, a profil zawartych w niej aminokwasów jest lepszy niż w przypadku roślinnych źródeł białka stosowanych w praktyce w preparatach mlekozastępczych; dlatego można zezwolić na karmienie młodych przeżuwaczy mączką rybną.

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. Ma ono zastosowanie do produkcji i wpro­ wadzania do obrotu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz, w pewnych szczególnych przypadkach, do ich wywozu.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 karmienie przeżuwaczy białkami pochodzenia zwierzęcego jest zabronione. W artykule 7 ust. 3 tego rozporządzenia ustanowiono jednak odstępstwo od tego zakazu, obejmujące, pod pewnymi warunkami, karmienie młodych przeżuwaczy białkami pochodzenia rybnego. Warunki te obejmują naukową ocenę potrzeb żywienio­ wych młodych przeżuwaczy oraz ocenę aspektów kontrolnych takiego odstępstwa.

W zakresie warunków dotyczących oceny aspektów kontrolnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 999/2001, potencjalne zagrożenie zwią­ zane z karmieniem młodych przeżuwaczy mączką rybną równoważą ścisłe zasady przetwarzania obowiązujące w produkcji mączki rybnej i w kontroli każdej przesyłki importowanej mączki rybnej przed jej dopuszczeniem do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

(7)

(3)

W części II załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 określono odstępstwa od zakazu wprowadzo­ nego w art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia oraz szczegó­ łowe warunki stosowania takich odstępstw.

(8)

Ponadto, aby zagwarantować, że stosowanie mączki rybnej jest dozwolone tylko w przypadku młodych prze­ żuwaczy, zastosowanie to powinno ograniczać się do produkcji preparatów mlekozastępczych, dystrybuowa­ nych w formie suchej i stosowanych po rozcieńczeniu w określonej ilości płynu, przeznaczonych do karmienia młodych przeżuwaczy i mających charakter dodatku do mleka przejściowego lub jego substytutu, przed zakoń­ czeniem odsadzania. Ponadto należy ustanowić ścisłe przepisy dotyczące produkcji, pakowania, znakowania i transportu preparatów mlekozastępczych zawierających mączkę rybną przeznaczonych dla takich zwierząt.

(4)

W dniu 24 stycznia 2007 r. Europejski Urząd Bezpie­ czeństwa Żywności przyjął opinię na temat oceny zagro­ żenia dla zdrowia związanego z żywieniem przeżuwaczy mączką rybną w odniesieniu do zagrożenia TSE. W opinii tej stwierdzono, że zagrożenie wystąpieniem TSE u ryb, karmionych bezpośrednio czy też w wyniku zwiększenia się zakaźności, jest znikome. Stwierdzono również, że ewentualne zagrożenie wystąpieniem TSE

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 260 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L260 - 60 z 200830.9.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/761/WPZiB z dnia 29 września 2008 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L260 - 13 z 200830.9.2008

  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L260 - 12 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dz. U. L260 - 6 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L260 - 1 z 200830.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2008 z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dz. U. L260 - 0 z 200830.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.