Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 261 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG w sprawie wymogów dotyczących świadectw wymaganych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych i ich świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3040) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 261 POZ 1

Strona 1 z 9
30.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG w sprawie wymogów dotyczących świadectw wymaganych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych i ich świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3040)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/752/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8. ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 8 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającą dyrektywy 90/ 426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającą dyrektywę 72/462/ EWG (2), w szczególności jej art. 13 ust. 1 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Na mocy decyzji 79/542/EWG przy przywozie tych zwierząt i mięsa należy stosować odpowiednie wymogi wskazane w odnośnych wzorach świadectw weterynaryjnych określonych w załącznikach do tej decyzji. Wzory świadectw weterynaryjnych dla zwierząt są określone w części 2 załącznika I do decyzji 79/542/EWG, a wzory świadectw dla mięsa są określone w części 2 załącznika II.

Część 1 załączników I i II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (3) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą przywozić niektóre żywe zwierzęta oraz ich świeże mięso.

Uwzględniając stosowanie rozporządzenia (WE) nr 852/ 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (4), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (5) oraz rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (6) oraz aktów wykonawczych do tych rozporządzeń, zachodzi konieczność zmiany i uaktualnienia wspólnotowych wymogów dotyczących warunków zdrowia publicznego i certyfikacji w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty świeżego mięsa pochodzącego od gospodarskich zwierząt kopytnych (bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz gospodarskich zwierząt nieparzystokopytnych), od hodowlanych ssaków

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 320. (3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, s. 15.

(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1. (5) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. (6) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.

L 261/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2008

lądowych innych niż gospodarskie zwierzęta kopytne oraz od dzikich zwierząt kopytnych.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specjalnych gwarancji dotyczących Salmonelli związanych z wysyłkami niektórych mięs i jaj do Finlandii i Szwecji (7) określa zasady pobierania próbek stosowane do mięsa bydła i trzody chlewnej, w tym mięsa mielonego, jeśli jest ono przeznaczone dla Finlandii lub Szwecji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 261 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.