Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 31

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/91/WE z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diuronu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2008-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 31

Strona 1 z 2
1.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/31

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2008/91/WE z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diuronu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,


załącznika I do tej dyrektywy (5) weszło w życie dnia 25 stycznia 2008 r. W przypadku diuronu państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy uzupełniło ocenę dodatkowymi informacjami przedłożonymi przez powiadamiającego przed wejściem w życie tego rozpo­ rządzenia, biorąc pod uwagę kryteria przewidziane w art. 15 tego rozporządzenia. Uwzględniając tę sytuację, Komisja oceniła to dodatkowe sprawozdanie oraz, w odpowiednich przypadkach, projekt sprawozdania z oceny, a także zalecenie państwa członkowskiego zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 33/2008.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) i nr 703/2001 (3) ustanawiają szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz wykaz substancji czynnych, które zostaną poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmował diuron. Decyzją Komisji 2007/417/WE (4) postanowiono nie włączać diuronu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Projekt sprawozdania z przeglądu został zweryfikowany przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i sfinalizowany w dniu 11 lipca 2008 r. w formie opra­ cowanego przez Komisję sprawozdania z przeglądu doty­ czącego diuronu. Sprawozdanie to koncentrowało się na kwestiach, które doprowadziły do niewłączenia. Były to niedopuszczalne narażenie operatora, nieprzekonujący charakter oceny ewentualnego zagrożenia dla wód grun­ towych ze względu na brak pewności co do losu niektó­ rych metabolitów, a także brak danych wykazujących, że zagrożenie dla ptaków i ssaków jest dopuszczalne.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG pierwot­ ny powiadamiający dnia 26 czerwca 2007 r. złożył nowy wniosek do Danii, państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy na mocy rozporządzenia (WE) nr 451/2000.

(6)

(3)

Dania oceniła informacje przedłożone przez powiada­ miającego i dnia 15 listopada 2007 r. przygotowała dodatkowe sprawozdanie, zalecając włączenie tej substancji do załącznika I.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 230 z 19.8.1991, s. 1. 55 z 29.2.2000, s. 25. 98 z 7.4.2001, s. 6. 156 z 16.6.2007, s. 32.

Jak ustalono w tym sprawozdaniu, instrukcje powiada­ miającego przewidują obecnie wymóg złożenia wnios­ ków dla znacznie mniejszych ilości diuronu. W ten sposób można wykazać dopuszczalne poziomy narażenia operatora, powiązane w niektórych przypadkach ze stosowaniem wyposażenia ochrony osobistej. W odniesieniu do zagrożenia dla wód gruntowych powiadamiający sprecyzował wzór rozpadu niektórych metabolitów, co zostało zweryfikowane przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, które uznało, po zastosowaniu tego wzoru w modelach dla wód grun­ towych, że wartość inicjująca nie jest przekroczona. Na koniec, na podstawie dokładniejszych ocen, przedłożo­ nych obecnie przez powiadamiającego, zagrożenie dla ptaków i ssaków może zostać uznane za dopuszczalne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 40 z 20081.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dikofolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5105) (1)

 • Dz. U. L262 - 39 z 20081.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2008 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wspólną metodologię obliczania rocznej sprzedaży baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5339) (1)

 • Dz. U. L262 - 34 z 20081.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dz. U. L262 - 29 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L262 - 27 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L262 - 25 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 23 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L262 - 6 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L262 - 3 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

 • Dz. U. L262 - 1 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 0 z 20081.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.