Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Data ogłoszenia:2008-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 34

Strona 1 z 3
L 262/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2008/762/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając opinię Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2007 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie realizacji 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na mocy umowy o partnerstwie AKPWE (2), w szczególności jego art. 13 ust. 1 akapit drugi, uwzględniając propozycję Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Niniejszym przyjmuje się regulamin wewnętrzny Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w brzmieniu określonym w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2008 r. W imieniu Rady

B. HORTEFEUX

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 32. (2) Dz.U. L 152 z 13.6.2007, s. 1.

1.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/35

ZAŁĄCZNIK REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOMITETU INSTRUMENTU INWESTYCYJNEGO, UTWORZONEGO POD AUSPICJAMI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO Artykuł 1 1. Komitet Instrumentu Inwestycyjnego (zwany dalej „Komitetem”) składa się z przedstawicieli państw członkowskich i przedstawiciela Komisji Europejskiej (zwanej dalej „Komisją”). Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Komitetu wyznaczonym przez państwa członkowskie lub zastępcom tych członków.

2. Przewodniczącego Komitetu i jego zastępcę wybiera się na okres dwóch lat spośród członków Komitetu wyzna­ czonych przez państwa członkowskie. Wyboru przewodniczącego i jego zastępcy dokonuje się w głosowaniu tajnym na początku pierwszego posiedzenia Komitetu. Przewodniczącego wybiera się spośród kandydatów większością kwalifiko­ waną zgodnie z art. 3. Do wyboru zastępcy przewodniczącego stosuje się tę samą procedurę. Europejski Bank Inwestycyjny (zwany dalej „Bankiem”) zapewnia sekretariat i obsługę Komitetu.

3.

4. Każde państwo członkowskie wyznacza jednego przedstawiciela i jednego zastępcę, którym przysługuje prawo głosu. Zastępca może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatora, ale prawo głosu przysługuje mu wyłącznie w razie nieobecności przedstawiciela jego państwa członkowskiego. W wyjątkowych okolicznościach, kiedy ani przedstawiciel, ani jego zastępca nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu Komitetu, przedstawiciel może udzielić pełnomocnictwa innemu przedstawicielowi lub może zostać zastąpiony przez osobę trzecią wyznaczoną ad hoc przez państwo członkowskie. Państwa członkowskie informują Bank i Sekretariat Generalny Rady o nazwiskach i adresach swoich przedstawicieli i ich zastępców za pośrednictwem stałych przedstawicielstw przy Unii Europejskiej.

5. Komisja wyznacza jednego przedstawiciela i jednego zastępcę do udziału w posiedzeniach Komitetu i przekazuje ich nazwiska Bankowi i Sekretariatowi Generalnemu Rady. Wyznaczonym osobom wsparciem mogą służyć inni urzędnicy i pracownicy Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 40 z 20081.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dikofolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5105) (1)

 • Dz. U. L262 - 39 z 20081.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2008 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wspólną metodologię obliczania rocznej sprzedaży baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5339) (1)

 • Dz. U. L262 - 31 z 20081.10.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/91/WE z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L262 - 29 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L262 - 27 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L262 - 25 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 23 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L262 - 6 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L262 - 3 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

 • Dz. U. L262 - 1 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 0 z 20081.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.