Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2008 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wspólną metodologię obliczania rocznej sprzedaży baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5339) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 39

1.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/39

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2008 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wspólną metodologię obliczania rocznej sprzedaży baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5339)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/763/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającą dyrektywę 91/157/EWG (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie obliczają roczną sprzedaż baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym w danym roku jako wagę baterii i akumulatorów przenośnych, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium państwa członkowskiego w danym roku, z wyjątkiem baterii i akumulatorów przenośnych, które w danym roku opuściły terytorium tego państwa członkowskiego przed ich sprzedażą użytkownikom końcowym. 2. Wprowadzenie każdej baterii do obrotu jest liczone tylko jeden raz. Artykuł 2 Podstawą obliczeń, o których jest mowa w art. 1, są zebrane dane lub statystycznie istotne szacunki opierające się na zebra­ nych danych. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Roczna sprzedaż baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym powinna być wyrażana jako waga baterii i akumulatorów przenośnych, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium państwa człon­ kowskiego w danym roku, z wyjątkiem baterii i akumulatorów przenośnych, które w danym roku opuś­ ciły terytorium tego państwa członkowskiego przed ich sprzedażą użytkownikom końcowym. Podstawą obliczeń rocznej sprzedaży baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym dokonywanych przez państwa członkowskie powinny być zebrane dane. Do celów obliczeń można również wykorzystywać statystycznie istotne szacunki opierające się na zebranych danych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 18 ust. 1 dyrek­ tywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 40 z 20081.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dikofolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5105) (1)

 • Dz. U. L262 - 34 z 20081.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dz. U. L262 - 31 z 20081.10.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/91/WE z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L262 - 29 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L262 - 27 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L262 - 25 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 23 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L262 - 6 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L262 - 3 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

 • Dz. U. L262 - 1 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 0 z 20081.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.