Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2008-10-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 6

Strona 1 z 12
L 262/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.10.2008

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 960/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tyki ustanowione w art. 3 i 4 tego rozporządzenia, oraz ustalające terminy ich przesyłania.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyj­ nego (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia określa się dane, które mają być przekazywane w celu tworzenia statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W rozporządzeniu (WE) nr 808/2004 ustanowiono jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 808/2004 konieczne są środki wykonawcze określające dane, których należy dostarczyć, aby sporządzić statys­

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2008 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49.

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

1.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/7

ZAŁĄCZNIK I MODUŁ 1: PRZEDSIĘBIORSTWA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 1. Tematy i ich cechy charakterystyczne a) Dla roku odniesienia 2009 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 808/2004: — systemy ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych) i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach, — wykorzystanie przez firmy Internetu i innych sieci elektronicznych, — procesy handlu elektronicznego i e-biznesu. b) Należy gromadzić dane o następujących cechach charakterystycznych przedsiębiorstwa: Systemy ICT i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: — korzystanie z komputerów. Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: — (nieobowiązkowo) procent zatrudnionych osób korzystających z komputerów przynajmniej raz w tygodniu, — korzystanie z wewnętrznej sieci komputerowej (np. LAN), — korzystanie ze strony wewnętrznej (intranet), — korzystanie z ekstranetu, — korzystanie z bezpłatnych lub otwartych (free/open source) systemów operacyjnych, takich jak Linux (tj. z dostępnym kodem źródłowym, bez kosztów praw autorskich, z możliwością jego modyfikacji lub dalszej dystrybucji), — stosowanie technologii RFID (identyfikacji radiowej). Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z wewnętrznej sieci komputerowej (np. LAN): — korzystanie z bezprzewodowego dostępu do wewnętrznej sieci komputerowej (np. LAN). Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z RFID: — korzystanie z RFID do identyfikacji produktu, — korzystanie z RFID do monitorowania i kontrolowania produkcji przemysłowej, — korzystanie z RFID w łańcuchu dostaw oraz do śledzenia ruchu i pochodzenia zapasów, — korzystanie z RFID do zarządzania obsługą i informacjami na temat konserwacji lub do zarządzania aktywami, — korzystanie z RFID w systemach płatności, — korzystanie z RFID do identyfikacji osób lub kontroli dostępu. Wykorzystanie przez firmy Internetu i innych sieci elektronicznych Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: — dostęp do Internetu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 262 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 40 z 20081.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia dikofolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5105) (1)

 • Dz. U. L262 - 39 z 20081.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 września 2008 r. ustanawiająca, zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wspólną metodologię obliczania rocznej sprzedaży baterii i akumulatorów przenośnych użytkownikom końcowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5339) (1)

 • Dz. U. L262 - 34 z 20081.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu Instrumentu Inwestycyjnego, utworzonego pod auspicjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dz. U. L262 - 31 z 20081.10.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/91/WE z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej diuronu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L262 - 29 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów widłaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L262 - 27 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L262 - 25 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dobijakowatych w obszarze IIIa oraz w wodach WE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 23 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L262 - 3 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 października 2008 r.

 • Dz. U. L262 - 1 z 20081.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2008 z dnia 30 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L262 - 0 z 20081.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.