Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia Beauveria brongniartii i nadmanganianu potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5106) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 12

L 263/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia Beauveria brongniartii i nadmanganianu potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5106)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/768/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

W przypadku substancji czynnych, co do których obowiązuje jedynie krótki okres uprzedniego powiado­ mienia dotyczącego wycofania środków ochrony roślin zawierających takie substancje, uzasadnione jest wyzna­ czenie dodatkowego okresu na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów, nieprzekraczającego dwunastu miesięcy, w celu wykorzystania istniejących zapasów w okresie nie dłuższym niż jeden kolejny sezon wegetacyjny. W przypadkach, w których przewiduje się dłuższy okres uprzedniego powiadomienia, ten dodatkowy okres może zostać skrócony i wygasać z końcem sezonu wegetacyjnego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy zezwolić na wprowa­ dzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po noty­ fikacji, podczas gdy prowadzone są stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla przedmiotowych substancji czynnych, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w celu ewentualnego włączenia ich do załącznika I.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1112/2002 (2) i (WE) nr 2229/2004 (3) określają szczegółowe zasady realizacji czwartego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Substancje czynne wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji nie zostają włączone jako substancje czynne do załącz­ nika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Beauveria brongniartii i nadmanganian potasu są substan­ cjami wskazanymi w czwartym etapie programu.

Artykuł 2

(4)

Jedyni powiadamiający w odniesieniu do Beauveria brong­ niartii i nadmanganianu potasu poinformowali Komisję w dniach odpowiednio 5 września 2007 r. i 22 lutego 2008 r. o tym, że nie zamierzają w dalszym ciągu uczestniczyć w programie prac w odniesieniu do tych substancji czynnych i dlatego nie będą przedkładać dalszych informacji. Nie należy zatem włączać tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby:

a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające substancje czynne wymienione w załączniku I zostały wycofane do dnia 30 marca 2009 r.;

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 168 z 27.6.2002, s. 14. (3) Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 13.

b) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające przedmio­ towe substancje czynne nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji.

2.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/13

Artykuł 3 Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa najpóźniej dnia 30 marca 2010 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 26 z 20082.10.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 256 z 24.9.2008)

 • Dz. U. L263 - 20 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5531) (1)

 • Dz. U. L263 - 18 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia buprofezyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5109) (1)

 • Dz. U. L263 - 16 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia tricyklazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5108) (1)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia propanilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5107) (1)

 • Dz. U. L263 - 5 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 41/07 (ex NN 49/07) udzielonej przez Rumunię na rzecz Tractorul (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1102) (1)

 • Dz. U. L263 - 3 z 20082.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2008 z dnia 1 października 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Panellets (GTS))

 • Dz. U. L263 - 1 z 20082.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2008 z dnia 1 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 0 z 20082.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.