Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5531) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 20

Strona 1 z 3
L 263/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5531)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/772/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niż strusie. Konkretnie pobierano próbki, nie prowa­ dzono jednak badań laboratoryjnych.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 96/23/WE ustanowiono środki monitoro­ wania substancji i grup pozostałości wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Na mocy dyrektywy 96/23/WE ujęcie danego kraju i zachowanie go w wykazach krajów trzecich, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i produktów podstawowych pochodzenia zwierzęcego objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez kraje trzecie, których to dotyczy, planu określającego oferowane przez nie gwarancje w odniesieniu do moni­ torowania grup pozostałości i substancji wymienionych w tymże załączniku. W decyzji Komisji 2004/432/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (2) planów w zakresie kontroli pozostałości zatwierdzono plany w zakresie kontroli pozostałości w odniesieniu do wymienionych w wykazie zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego przedłożone przez pewne kraje trzecie wymienione w załączniku do decyzji. W odniesieniu do wpisu dotyczącego Republiki Połud­ niowej Afryki przywóz mięsa zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermo­ wych innych niż strusie został usunięty z wykazu dozwolonego przywozu ustanowionego w załączniku do decyzji 2004/432/WE zmienionej decyzją Komisji 2008/407/WE (3) z uwagi na fakt, iż Republika Połud­ niowej Afryki nie dostarczyła dowodów na realizację planu w odniesieniu do zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych innych

Przeprowadzona przez Komisję w dniach 2–7 lipca 2008 r. inspekcja w Republice Południowej Afryki wyka­ zała, że w tym kraju trzecim wdrożono plany kontroli pozostałości w odniesieniu do zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermo­ wych i że dokonano pobrania próbek zgodnie z planem kontroli pozostałości na lata 2007–2008, a obecnie trwa pobieranie próbek zgodnie z planem kontroli pozostałości na lata 2008–2009. Tak więc, zważywszy na wdrożenie zatwierdzonych planów obej­ mujących lata 2006–2007 oraz 2007–2008 i na prawid­ łowe wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, ogólny stan kontroli pozostałości zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych jest zadowalający. Na tej podstawie należy wprowadzić odpowiednią zmianę w załączniku do decyzji 2004/432/WE w celu zezwolenia na przywóz zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w tym strusi, do Wspólnoty z Republiki Południowej Afryki, zgodnie z treścią zatwierdzonych planów. Izrael przedłożył Komisji swój plan kontroli pozostałości w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych. Ocena tego planu oraz dodat­ kowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące planu kontroli pozos­ tałości w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywa­ nych w warunkach fermowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 26 z 20082.10.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 256 z 24.9.2008)

 • Dz. U. L263 - 18 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia buprofezyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5109) (1)

 • Dz. U. L263 - 16 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia tricyklazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5108) (1)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia propanilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5107) (1)

 • Dz. U. L263 - 12 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia Beauveria brongniartii i nadmanganianu potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5106) (1)

 • Dz. U. L263 - 5 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 41/07 (ex NN 49/07) udzielonej przez Rumunię na rzecz Tractorul (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1102) (1)

 • Dz. U. L263 - 3 z 20082.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2008 z dnia 1 października 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Panellets (GTS))

 • Dz. U. L263 - 1 z 20082.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2008 z dnia 1 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 0 z 20082.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.