Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 41/07 (ex NN 49/07) udzielonej przez Rumunię na rzecz Tractorul (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1102) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 5

Strona 1 z 8
2.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/5

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 41/07 (ex NN 49/07) udzielonej przez Rumunię na rzecz Tractorul (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1102)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/767/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i 31 maja 2007 r. Spotkanie z władzami rumuńskimi odbyło się w dniu 3 maja 2007 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(2)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i po uwzględ­ nieniu tych uwag,

W pismach z dnia 5 lipca 2007 r. i 30 lipca 2007 r. Komisja nalegała, aby władze rumuńskie zrezygnowały ze szczególnych warunków dołączonych do umowy prywatyzacyjnej Tractorul, wskazując jednocześnie, że niezawieszenie niezgodnej z prawem pomocy może spowodować wydanie przez Komisję decyzji na podstawie art. 88 ust. 2 Traktatu WE oraz art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zastosowania art. 93 Traktatu WE (2) (nakazu zawie­ szenia).

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

Władze rumuńskie przedstawiły dodatkowe informacje w pismach z dnia 8 i 10 sierpnia 2007 r.

1. PROCEDURA

(1)

W dniu 17 stycznia 2007 r. Komisja zwróciła się o przekazanie ogólnych informacji na temat kilku rumuńskich przedsiębiorstw publicznych, w tym SC Tractorul U.T.B. SA Brașov (zwanego dalej „Tractorul”), w kontekście dobrowolnego postępowania likwidacyj­ nego. Rumunia przedstawiła te informacje w piśmie z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja zwróciła się o przekazanie dalszych informacji w dniu 8 marca 2007 r. i 22 maja 2007 r., a Rumunia przedstawiła je w pismach z dnia 21 marca 2007 r., 25 maja 2007 r.

(4)

W piśmie z dnia 25 września 2007 r. Komisja poinfor­ mowała Rumunię, iż podjęła decyzję o wszczęciu postę­ powania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do przyznanej niezgodnie z prawem pomocy oraz o wydaniu nakazu zawieszenia. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania i nakazie zawieszenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedłożenia uwag na temat pomocy.

(1) Dz.U. C 249 z 24.10.2007, s. 21.

(2) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (3) Zob. przypis 1.

L 263/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.10.2008

(5)

W piśmie z dnia 27 listopada 2007 r. Rumunia przed­ stawiła swoje uwagi. W piśmie z dnia 28 listopada 2007 r. swoje uwagi przedstawiło Flavus Investiții SRL (zwane dalej „Flavus”). Uwagi te przekazano Rumunii w dniu 5 grudnia 2007 r. Rumunia przedstawiła swój komentarz do uwag Flavus w piśmie z dnia 4 stycznia 2008 r. W piśmie z dnia 12 grudnia 2007 r. Komisja zwróciła się o przekazanie dalszych informacji, które przedsta­ wiono w pismach z dnia 14 i 15 stycznia 2008 r. W dniu 19 grudnia 2007 r. służby Komisji spotkały się z władzami rumuńskimi, którym towarzyszyli przedsta­ wiciele Flavus. 2. OPIS 2.1. Przedsiębiorstwo

w celu wyznaczenia likwidatora, określając jednocześnie w dokumentach przetargowych przedmiot likwidacji: dwie „funkcjonalne części składowe” (4), tj. produkcję traktorów oraz obróbkę elementów żeliwnych. Przetarg wygrała Casa de Insolvență Transilvania (zwana dalej „CIT”). Została ona wyznaczona do zarządzania sprze­ dażą Tractorul.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 26 z 20082.10.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 256 z 24.9.2008)

 • Dz. U. L263 - 20 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5531) (1)

 • Dz. U. L263 - 18 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia buprofezyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5109) (1)

 • Dz. U. L263 - 16 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia tricyklazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5108) (1)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia propanilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5107) (1)

 • Dz. U. L263 - 12 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia Beauveria brongniartii i nadmanganianu potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5106) (1)

 • Dz. U. L263 - 3 z 20082.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2008 z dnia 1 października 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Panellets (GTS))

 • Dz. U. L263 - 1 z 20082.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2008 z dnia 1 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 0 z 20082.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.