Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 264 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Data ogłoszenia:2008-10-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 264 POZ 1

3.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 264/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2,


pochodzenia produktów rolnych i środków spoży­ wczych (3), oraz logo zarezerwowanym dla gwarantowa­ nych tradycyjnych specjalności, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (4).

(3)

uwzględniając wniosek Komisji, W celu zapewnienia prawidłowego zrozumienia ze strony konsumentów należy przewidzieć oznakowanie informacyjne zawierające charakterystyczne i atrakcyjne logo wspólnotowe, symbolizujące produkcję ekologiczną i wyraźnie identyfikujące produkty. Opracowanie oraz upowszechnienie takiego logo wspólnotowego wymaga pewnego czasu. W celu uniknięcia niepotrzebnego obciążenia finanso­ wego i organizacyjnego podmiotów gospodarczych należy przełożyć termin obowiązkowego stosowania logo wspólnotowego do momentu opracowania nowego logo wspólnotowego. Niniejsza decyzja nie zabrania podmiotom gospodarczym stosowania, fakultatywnie, obecnego logo, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 834/2007,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 (1) wprowadziło przepisy dotyczące oznaczeń, jakie mają być umie­ szczane na produktach ekologicznych, które – od dnia 1 stycznia 2009 r. – obejmują stosowanie logo Wspól­ noty na opakowaniach żywności paczkowanej, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(5)

(2)

Okazało się, że logo wspólnotowe określone w załączniku V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (2), mogło być mylone z innymi logo, takimi jak logo używane w przypadku chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 42 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 dodaje się ustęp czwarty w brzmieniu: „Jednakże art. 24 ust. 1 lit. b) i c) stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r.”.

(3) Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1. (4) Dz.U. L 275 z 19.10.2007, s. 3.

(1) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1.

L 264/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.10.2008

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2008 r. W imieniu Rady

M. BARNIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 264 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L264 - 7 z 20083.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w 2008 r., przeznaczonego na projekt pilotażowy dotyczący pracowników służby zdrowia

 • Dz. U. L264 - 5 z 20083.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2008 z dnia 2 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L264 - 3 z 20083.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2008 z dnia 2 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L264 - 0 z 20083.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.